Publicerat: 14 september 2017

AF-krisen: ”Det går inte att jobba med allt och inget”

Idag avslöjar Dagens Industri att Arbetsförmedlingen (AF) missar flera avgörande inriktningsmål. Särskilt oroande är att långtidsarbetslösa lämnas vind för våg. Samtidigt kommer oroande signaler om en grav överfinansiering av hela utgiftsområdet och siffer-trixande.AF-bild

De senaste veckorna har skandalrubrikerna avlöst varandra. Myndighetens ”förnyelseresa” har gått i stå. Upphandlade utbildningar ger negativa resultat. Paradreformer som traineejobb och moderna beredskapsjobb lyfter inte.

Tidigare anställda talar om miljarder skattekronor som försvinner i ett ”svart hål” utan resultatuppföljning. Samtidigt vittnar allt fler företag om att snabbspår för nyanlända kantas med mycket stora implementeringsproblem.

Regeringens mål är att AF ska bli en ”matchningsspecialist” år 2020. Sedan ett antal år sedan har ett förnyelsearbete genomförts samtidigt som personalstyrkan har förstärkts med cirka 2 000 personer.

Mycket tyder på att det närmaste varit en naiv vision som inte tagit hänsyn till att svensk arbetsmarknad – med alla dess olika moderna intermedianer och nya arbetsmarknadsinstitutioner – har utvecklats snabbare än ett AF-system kan mäkta med.

De bristande resultaten är i grund och botten brist på fokus och allt för höga förväntningar. Det har talats om utveckla AF till ett ”ekosystem”, ”ett nav”, ”en spindel i nätet” för all matchning på svensk arbetsmarknad. I brist på avgränsningar i uppdraget har myndigheten blivit satt att arbeta med allt och inget samtidigt som aktiviteter för långtidsarbetslösa har prioriterats ned.

Svenskt Näringsliv har länge efterlyst en ny riktning. Fyra vägledande principer ska vara framåt:

– Kostnader.

Dagens avslöjande om att miljarder skattekronor skickas tillbaka till statskassan visar på en potentiell överfinansiering. Länder som Tyskland halverade anslaget under en fem års period under 2 000-talet. I Storbritannien halverades kostnaderna för program för långtidsarbetslösa efter en omfattande omläggning. I Sverige har kostnaderna tvärtom ökat samtidigt som arbetslösheten minskar.

 

 – Resultaten måste öka.

Vi har länge efterlyst tydligare resultatuppföljning i de insatser som upphandlas. Det finns ett lovvärt resultat-system, så kallad rating-system inom en upphandlad insats: Stöd & Matchning. Växla upp den insatsen och säkerställ att AF:s egna enheter och övriga insatser mäts och följs upp. Premiera goda resultat, medan kontrakt avslutas med aktörer som inte levererar.

– Renodla stödprogram och tydliggör myndighetsutövning.

Förra veckan redovisade regeringen en renodling av vissa stödåtgärder. Det är en bra början, men långt ifrån tillräckligt. Just nu finns ett 50-tal olika insatser som en arbetsförmedlare förväntas hantera. Enbart en åtgärd som arbetsmarknadsutbildning innehåller ett 80-tal olika inriktningar. I Tyskland minskade antalet stöd från 70 till 4 stycken under en fem årsperiod. Samma ambition bör vi ha i det svenska AF-systemet. Samtidigt måste myndighetsutövningen tydliggöras.

 

– Transparens.

Det finns ingen enhetlig bedömning för arbetssökande och en inskriven får inte veta sina möjligheter och utmaningar. Ett objektivt bedömningsstöd kan hjälpa att rikta rätt insats till rätt person.Samtidigt måste misstankar om statistik-fiffel komma upp på bordet och redas ut. Myndigheten har ett rykte om sig att vara sluten för utomstående och inte transparent.Slutligen behöver resultaten redovisas transparent för hela systemet, inklusive de olika kontorens prestationer. Detta görs i t.ex. Danmark och Tyskland på helt annat sätt än här hemma.