Publicerat: 19 december 2017

Allt fler jobbar heltid

Allt fler jobbar heltidUnder de senaste knappa tio åren har heltidsarbete blivit allt vanligare. Framförallt har andelen som arbetar heltid ökat bland kvinnor och utvecklingen har varit påtagligt stark under de senaste två-tre åren. Det är positivt, vårt gemensamma välstånd bestäms av det totala antalet arbetade timmar i ekonomin. Sannolikt förklaras mycket av ökningen av den goda konjunkturen och att efterfrågan har lett till att företagens förutsättningar att erbjuda heltidsarbete har stärkts.

I rapporten ”Allt fler jobbar heltid” framkommer det heltidsarbetet har ökat avsevärt under de senaste knappa tio åren. Sedan 2008 har andelen som arbetar mer än 35 timmar i veckan stigit från 80 procent till 84 procent. Det är i huvudsak ökningen av heltidsarbete bland kvinnor som ligger bakom förändringen. Andelen kvinnor som arbetar på heltid har stigit från 69 till 75 procent sedan 2008. Bland männen ökade heltidsarbetet med en procentenhet, från 90 till 91 procent.

Statistiken är hämtad från SCB:s levnadsundersökningar. Statistiken över heltid/deltid skiljer sig beroende på vilken statistikkälla som används. Fördelen med levnadsundersökningen jämfört med till exempel SCB:s arbetskraftsundersökning, är att basen kan sägas vara mer relevant. Basen  är den grupp i levnadsundersökningen som själva uppger att ”arbete” är deras primära sysselsättning, medan basen i AKU är alla som har arbetat minst en timme i mätveckan. AKU innefattar därmed en bredare grupp, till exempel även studerande som jobbar extra medan levnadsundersökningen utgår från dem som har arbete som primär sysselsättning. Heltidsarbete definieras av att arbeta mer än 35 timmar per vecka.

Bland de som fortfarande arbetar deltid är det absolut vanligast att jobba så kallad lång deltid (20–34 timmar/vecka) både bland kvinnor och män. Vidare är det tydligt att det så kallade ofrivilliga deltidsarbetet har minskat avsevärt. 15 procent av de deltidsarbetande kvinnorna och 18 procent av deltidsarbetande männen kan och vill jobba fler timmar.

Siffrorna talar sitt tydliga språk. Heltid är norm på arbetsmarknaden och de som jobbar deltid gör det i hög utsträckning därför att heltidsarbete inte är ett realistiskt alternativ.