Publicerat: 21 januari 2015

Brister i Arbetsförmedlingens arbete vid varsel understryker behov av översyn

Riksrevisionen (RiR) har nyligen publicerat en granskningsrapport2015-01-21_RiR_Omstallning_och_AFArbetsförmedlingens arbete vid varsel – ett bidrag till effektiva omställningsinsatser”. I rapporten konstateras att det finns en förbättringspotential i myndighetens arbete i varselsituationer vad gäller exempelvis informationsåtgärder samt handläggarnas interna rutiner, som skiljer sig mellan olika kontor.

Vad som särskilt nämns är en stor förbättringspotential i att stärka samarbetet med trygghetsorganisationerna TSL och TRR. RiR konstaterar att kunskapen kring det omställningsstöd som finns är låg bland myndighetens handläggare och särskild kritik framförs av trygghetsorganisationerna själva om arbetssökandes behov av särskilt stöd – trots att AF har haft möjlighet att erbjuda tidiga insatser till arbetssökande som riskerar långvarig arbetslöshet – sedan flera år tillbaka. Liknande kritik framfördes i efterdebatten om det stora omställningsarbetet i samband med SAAB-konkursen.

Färsk statistik visar på omfattningen av parternas omställningsstöd. Trygghetsfonden TSL redogjorde nyligen att drygt 20 000 personer fick omställningsstöd för samma år. Resultaten för de som finner jobblösning ser något sämre ut än tidigare, samtidigt konstateras att andelen av såväl deltagare som företag är nöjda med den insats som erbjuds.

I dagarna presenterades även statistik från Trygghetsrådet TRR om utfallet för 2014. Cirka 15 000 personer fick omställningsstöd, en viss minskning från 2013. Samtidigt fortsätter jobbutfallet för de som får stöd att vara positivt, knappt nio av tio går vidare till nytt jobb.

Parterna tar ett stort ansvar för omställningsinsatser. Vi har sett vad som närmast kan beskrivas som ett tektoniskt skifte på svensk arbetsmarknad under de senaste tio åren, inte minst genom framväxten av TSL och andra rekryterings/ och omställningskanaler som allt mer utgör bottenplattan i omställningsarbetet. Under 2013 omsattes totalt 900 miljoner kronor inom ramen för både TRR och TSL.

Riksrevisionens rapport understryker Svenskt Näringslivs uppfattning om behovet av en gedigen genomlysning av Arbetsförmedlingens framtida roll och de programinsatser som erbjuds i omställningsarbetet. Svenskt Näringsliv anordnade tillsammans med Teknikföretagen ett seminarium i Almedalen på temat: arbetsförmedling och omställning.

Svenskt Näringsliv välkomnar att en riksdagsmajoritet i arbetsmarknadsutskottet förväntas skicka en tydlig signal till regeringen inom en nära framtid att omedelbart återuppta den översyn av Arbetsförmedlingen som sjösattes för ett år sedan.