Publicerat: 22 januari 2015

Dags att omvärdera bilden av arbetsmarknaden

Idag kom SCB med statistik över arbetsmarknadens utveckling under 2014. På många sätt ser arbetsmarknaden ljus ut.

Sysselsättningsgraden har ökat med 0,5 procentenheter och det relativa arbetslöshetstalet har minskat med 0,1 procentenheter jämfört med 2013. Långtidsarbetslösheten har minskat relativt korttidsarbetslösheten.

Sysselsättningen ökade med nästan 70 000 personer medan antalet arbetslösa i princip låg still under 2014. Sedan hösten 2009 har sysselsättningstillväxten varit betydligt högre än befolkningstillväxten.

Trenden med ett allt högre arbetskraftsdeltagande håller i sig vilket också är en viktig förklaring till varför inte arbetslösheten har fallit mer. Att sysselsättningsgraden har ökat betyder också att en allt lägre andel av befolkningen saknar jobb.

När vi förra året beräknade den verkliga arbetslöshetens utveckling, enligt metoden som utvecklades av professorerna Lars Ljungqvist och Thomas Sargent i en SNS-rapport, visade det sig att den verkliga arbetslösheten låg på sin lägsta nivå sedan 90-talskrisen.

Att den officiella arbetslöshetsstatistiken och beräkningarna över den verkliga arbetslösheten ger så pass olika bilder beror på arbetskraftsdeltagandet har ökat, särskilt för åldersgruppen 20-64 år. En större andel av befolkningen är idag med på arbetsmarknaden. En del som idag räknas som arbetslösa var tidigare undangömda i förtidspension.

Som ett tankeexperiment, för att illustrera detta, kan vi hålla arbetskraftsdeltagandet konstant på 2006-års nivå. Om vi gör det något orealistiska antagandet att sysselsättningsutvecklingen hade varit densamma sedan dess så skulle arbetslösheten 2014 ha varit 6,5 procent, alltså 1,4 procentenhet lägre än dagens nivå.

Ur ett internationellt perspektiv står sig svensk arbetsmarknad också väl. Enligt Eurostat har Sverige högst sysselsättningsgrad och lägst långtidsarbetslöshet i EU (tredje kvartalet 2014). Det innebär att Sverige också har den lägsta andelen personer utan jobb inom EU. Däremot har Sverige EU:s överlägset högsta arbetskraftsdeltagande vilket ger ett relativt högt arbetslöshetstal.

Trots den ljusa bilden finns det orosmoln på horisonten. Hos arbetsförmedlingen finns idag många arbetslösa med relativt svag förankring till arbetsmarknaden. Arbetslöshetstiderna är långa i ett historiskt perspektiv. Enligt Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät misslyckas var femte rekryteringsförsök.

Ett allt för stort fokus på arbetslöshetstalet riskerar dock att leda till fel slutsatser. Den svenska arbetsmarknaden är inte på något sätt i kris. Däremot är arbetslöshetstalet en signal om att Sverige inte lyckas ta tillvara på alla människor som vill vara med på arbetsmarknaden. Jobbtillväxten, och förutsättningarna för jobbskapande, behöver bli ännu starkare för att vi ska kunna tillvarata alla de som vill vara med och bidra till det svenska välståndet.

All statistik i inlägget avser åldersgruppen 15–74 år.