Publicerat: 6 februari 2015

Danskt intresse för den reformerade sjukförsäkringen

2015-02-04 Utanförskap Danmark (4)I danska Folketinget har den svenska reformerade sjukförsäkringen lyfts fram av Liberal Alliances partiledare Anders Samuelsen som ett gott exempel på möjligheten att både ge trygghet vid sjukdom och ta tillvara människors arbetsförmåga. Reformen väcker intresse, då man i Danmark arbetar med en reformagenda för att bekämpa utanförskapet.

I Sverige var i början av 2000-talet omfattande permanent sjukfrånvaro i kombination med allt längre sjukpenningperioder ett allt överskuggande problem. Individers arbetsförmåga togs inte tillvara och långa, passiva sjukskrivningar avslutades ofta i förtidspension. Det var mot denna bakgrund som sjukförsäkringen reformerades. Vi ser nu att både sjukfrånvaron och antalet nybeviljade sjukersättningar (förtidspension) har minskat kraftigt sedan reformen infördes.

Sjukförsäkringens fasta bedömningstidpunkter av arbetsförmågan i rehabiliteringskedjan har inneburit en mer förutsägbar process. Numera finns en stor medvetenhet hos aktörerna i processen om betydelsen av tidiga aktiva insatser för att ta tillvara arbetsförmåga. Mycket har blivit bättre, och det är utmärkt att våra erfarenheter kan inspirera danskarna.

Men vår reform behöver också vårdas – det finns oklarheter och brister i systemet att åtgärda. Det gäller inte minst samarbetet mellan de olika aktörerna i sjukprocessen. Arbetsgivarna har en förväntan om tidiga insatser och efterfrågar möjligheter till informationsutbyte och stöd. Inte minst gäller det hälso- och sjukvårdens centrala roll i samarbetet med den sjuke och arbetsgivaren.

Vi ser dessutom utmaningar i att sjukfrånvaron återigen ökar, även om ökningen sker från en historiskt låg nivå. Den sker framför allt i så kallade människonära yrken, dvs. i skola, vård och omsorg, och i psykiska diagnoser. Vi vet ännu alltför lite om de bakomliggande orsakerna till varför den psykiska ohälsan ökar. Inför framtida reformer och insatser är det därför angeläget att förbättra kunskapsläget om vad som driver denna utveckling, men också om vilka förebyggande insatser som är effektiva och vilka rehabiliteringsinsatser som fungerar för att stötta återgång i arbete vid psykisk ohälsa. Inte minst behövs mer kunskap om hur det obetalda hem- och omsorgsarbetet i kombination med arbetsmiljöfaktorer påverkar den psykiska hälsan. När vi har ett bättre kunskapsläge finns förhoppningsvis även svar på vilka framtida reformer och insatser som är effektiva och relevanta för att bryta utvecklingen med stigande psykisk ohälsa.

Även det bör så småningom intressera det danska Folketinget.