Publicerat: 18 september 2017

Det behövs mer, Annika Strandhäll!

Jag hade förmånen att få vara med på seminariet ” Hållbar psykisk hälsa och hållbart arbetsliv”. Intressant men jag undrar ändå om du inte skulle få ännu bättre inspel om det hade varit separata seminarium för den offentliga sektorn och den privata sektorn. Nu fanns det ingen tid för alla goda exempel på hur företagen arbetar med ohälsan. Det fanns heller ingen analys utifrån att en majoritet av arbetsgivarna är små eller medelstora.

Jag är övertygad om att svaren i de grupparbeten som du lät oss göra hade varit annorlunda om deltagarna hade varit mer homogena. Då hade det säkert kommit fram synpunkter som är avgörande för hur företagen ska kunna få ner sjukfrånvaron ytterligare.

Tillsammans med våra motparter arbetar vi aktivt med att ta fram underlag för att det företagsnära arbetet ute på arbetsplatserna ska kunna ske på ett smidigt sätt. På fredag den 15 september kommer Svenskt Näringsliv tillsammans med LO och PTK att presentera en partsgemensam rapport om hur företagen använder arbetsmiljö- och hälsotjänster. Välkommen!

Det fanns inte utrymme för mig att förmedla allt jag ville. Så därför vill jag ge dig en sammanfattning på vad jag skulle ha sagt om jag fått chansen:

  • Varför uppmärksammas det inte att den privata sektorn har betydligt lägre sjukfrånvaro än den offentliga? Till och med inom vård, skola och omsorg. Varför leder inte analysen fram till att de anställda känner sig mer delaktiga och sedda, att det är kortare beslutsvägar och att därmed trivseln är högre. De privata välfärdsföretagen borde värnas – inte hotas.
  • Beskatta inte medarbetarna för privata sjukvårdsförsäkringar som betalas av arbetsgivaren. Kommer att slå hårt mot ungefär 500 000 anställda hos de arbetsgivare som har tecknat försäkringar. Och dessutom kommer det att slå mot den offentliga vården och riskera längre väntetider och därmed längre sjukskrivningar. Hur ni i regeringen kan föreslå en sådan åtgärd som ju dessutom verkar i förebyggande syfte, det är obegripligt.
  • Den straffbeskattningen förslås samtidigt som vi vet att företagen efterlyser bättre kontakt med såväl sjukskrivande läkare som Försäkringskassan. Beskattningen kan innebära att företagen upphör med denna försäkring, att medarbetare inte har råd att omfattas, och därmed förloras en viktig och tidig vårdkontakt.
  • Det behövs inte mer lagstiftning kring arbetsmiljön, det behövs förändrade attityder och bättre samverkan.
  • Tydliggör att det är såväl medarbetaren som arbetsgivaren som har ett ansvar för den arbetsplatsnära rehabiliteringen.
  • Permanenta funktionen rehabiliteringskoordinator. Koordinatorn ska samarbeta med såväl den enskilde som med arbetsgivaren
  • Utvidga möjligheterna att använda det arbetsplatsnära stödet till att omfatta även förebyggande och rehabiliterande insatser, med ett större urval av leverantörer
  • Arbetsplatsnära stödet bör vara kopplat till insats och inte person, så att flera insatser kan ges till den som har det största behovet. Det skulle innebära förbättrade möjligheter att rehabilitera genom flera olika typer av insatser.
  • Underlätta återgång i arbete – återinför möjligheterna till kortare arbetsprövning med bibehållen sjukpenning på den egna arbetsplatsen. Möjliggör också att den längre arbetsträningen hos egna eller hos ny arbetsgivare med rehabiliteringspeng erbjuds likvärdigt över hela landet.

Det finns mycket mer som jag skulle kunna påpeka. Men för att göra det lätt för er så kan det sammanfattas i: Vidta inga åtgärder som försvårar för eller som begränsar företagens möjlighet att verka. Glöm aldrig att det är i företagen som tillväxten sker, det är företagen som skapar vår välfärd och ger möjlighet till ökad sysselsättning. Företagen behöver hjälp och stöd i stället för åtgärder som riskerar att stjälpa dem och det viktiga arbete de redan gör. Det som sker nu är snarare motsatsen.

Marie Silfverstolpe

 

Marie_Silfverstolpe

Marie Silfverstolpe är tidigare socialförsäkringsexpert vid Almega. Hon bloggar om frågor som rör bl.a. rehabilitering och socialförsäkring