Publicerat: 30 januari 2018

Efterlyses: insiktsfulla förslag

Nu har det snart gått fyra månader sedan Svenskt Näringsliv presenterade rapporten ”Dags att tänka nytt – ett modernt arbetsmiljöarbete kräver moderna regler och roller”. I rapporten föreslår vi lagändringar för att medarbetare på ett enklare sätt ska kunna utse lokala skyddsombud. Vi föreslår också att de fackliga regionala skyddsombuden byts ut mot oberoende arbetsmiljörådgivare kopplade till Arbetsmiljöverket.

Det är positivt att fler nu lyfter problematiken med de fackliga regionala skyddsombuden och att vi får en debatt kring denna statligt subventionerade verksamhet som aldrig utvärderats. Frågan lyftes bland annat i en interpellationsdebatt mellan Lars Beckman (M) och Ylva Johansson.

Rollen som regionalt skyddsombud är nämligen inte okomplicerad. Det kan exempelvis lätt uppstå missförstånd när det regionala skyddsombudet besöker ett företag – handlar det om facklig verksamhet och medlemsvärvning eller om arbetsmiljöarbete? Det är heller inte ovanligt att de regionala skyddsombuden går utanför sina befogenheter och agerar som om de vore inspektörer från Arbetsmiljöverket, det vill säga som företrädare för en myndighet.

Därför är det oroande att facken målar upp denna roll som fullkomligt oproblematisk och att lösningen på de flesta arbetsmiljöfrågor skulle vara fler fackliga regionala skyddsombud. Företagens verklighet överensstämmer nämligen inte med fackens teoretiska luftslott.

Utgångspunkten måste vara att arbetsmiljöarbetet blir bäst om det drivs och utförs av de som känner arbetsplatsen bäst, d v s arbetsgivaren tillsammans med de anställda som i vissa fall företräds av ett lokalt skyddsombud eller arbetsmiljöombud. Men idag saknas lokala skyddsombud på alltför många arbetsplatser.

Än så länge har den fackliga sidan inte lyckats komma med ett enda förslag om hur vi ska få fler lokala skyddsombud för att därmed stärka det lokala och verksamhetsnära arbetsmiljöarbetet. Med rädsla för att förlora det fackliga inflytandet på arbetsplatsen genom ökat utrymme för oorganiserade skyddsombud, väljer facken i stället att lyfta fram de regionala skyddsombuden.

Det är dessutom oroande att t ex TCO jämställer de regionala skyddsombuden med Arbetsmiljöverkets inspektörer och pekar på den samhällsekonomiska vinst man uppnår med hela denna verksamhet. Uttalandena ger en signal om fackens bild av de regionala skyddsombuden – att de ska vara inspektörer. Det är fel. Den rollen ska inte facket ha, det finns nämligen en oberoende myndighet som sköter det.

Till skillnad från den fackliga sidan vill Svenskt Näringsliv lyfta fram och underlätta för det lokala arbetsmiljöarbetet. Detta görs knappast med fler externa fackliga aktörer. Vi väntar fortfarande på konstruktiva förslag från den fackliga sidan för hur vi ska få fler att vilja bli lokala skyddsombud.

 

Amelie Berg och Anna Bergsten

Svenskt Näringsliv