Publicerat: 24 september 2015

En hyfsad föreskrift som egentligen inte behövs?

I tisdags fattade Arbetsmiljöverket beslut om en ny föreskrift med titeln ”Organisatorisk och social arbetsmiljö”. Redan för mer än 10 år sedan var verket på gång kring föreskrifter på det psykosociala området. Sedan dess har röster höjts, i första hand från arbetstagarorganisationerna, om att nya föreskrifter måste till för att komma tillrätta med den ökande psykiska ohälsan som man alltför ofta har hänvisat uteslutande till arbetsplatserna. Att det kan finnas andra orsaker till att den psykiska ohälsan ökar i samhället än just arbetsplatsen verkar ha gått de flesta regelförespråkare förbi.

Efter ett omfattande arbete och en remissrunda med rekordmånga svar, har nu alltså Arbetsmiljöverket beslutat om en ny föreskrift. Och syftet är gott- man vill främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av just organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön. Och verkets vilja att rent pedagogiskt samla ihop och förtydliga reglerna om den psykosociala arbetsmiljön är bra. Och innehållsmässigt synes det inte vara speciellt många nya krav som ställs på arbetsgivarna. Tilläggas bör även att merparten av innehållet i den nya föreskriften redan finns omhändertaget i föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM).

Medarbetarnas psykiska hälsa är en angelägen fråga för arbetsgivarna. Om medarbetarna inte mår bra påverkas hela verksamheten. Många företag står och faller med medarbetarnas förutsättningar att prestera väl, utan dem finns inte företaget. För arbetsgivarna är arbetsmiljöarbetet, och mer och mer det psykosociala arbetsmiljöarbetet, ett strategiskt verktyg helt nödvändigt för att kunna rekrytera och behålla duktiga medarbetare.

Mot denna bakgrund kan man fråga sig om tisdagens beslut verkligen behövdes?

 Läs mer om den nya föreskriften

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/organisatorisk-och-social-arbetsmiljo-afs-20154/