Publicerat: 4 mars 2015

Ensidigt om jämställdhet från LO

I SVT imorse pratar LO åter om löneskillnader som vore de konstruerade från arbetsgivare utifrån medarbetarnas könstillhörighet, det är minst sagt oseriöst.

Att Sverige har en särskilt könsuppdelad arbetsmarknad dvs att kvinnor och män i stor utsträckning jobbar inom olika områden och yrken och dessutom på olika slags arbetsmarknader (offentlig respektive privat) är inget som verkar finnas med i problemförståelsen. Om man negligerar detta försvårar man möjligheten till ett konstruktivt samtal.

Skillnaderna i lön som finns mellan kvinnor och män efter standardvägning (rensat efter effekterna av yrke, sektor, ålder, utbildning och arbetstid) var för 2013 5,8 procent för hela arbetsmarknaden och för arbetare inom privat sektor 4,3 procent. Dessa skillnader är ständigt krympande vilket Medlingsinstitutet redovisar i sina rapporter.

Dessutom, och det här är viktigt att lyfta: även då det finns mindre procent som återstår efter standardvägningen som betecknas som oförklarad betyder det inte att de behöver vara osakliga tyvärr gör dock många misstaget att översätta oförklarad med osakliga eller snarare oförsvarliga.

I MI:s rapport om löneskillnader kan man läsa om just detta:

Oförklarad löneskillnad är inte nödvändigtvis osaklig. Det är inte möjligt att med hjälp av den officiella lönestrukturstatistiken svara på frågan om skillnaderna är osakliga. De löneskillnader som finns mellan kvinnor och män kan vara osakliga. Men de kan också bero på att kvinnor och män av andra anledningar fördelar sig olika över lönepåverkande faktorer eller på att vissa lönepåverkande faktorer saknas i lönestrukturstatistiken.”

Man påpekar även i årsrapporten det helt felaktiga med att tala om diskriminering när det gäller dessa löneskillnader: ”Sett ur lagens synvinkel är det fel att tala om diskriminering när det gäller löneskillnader mellan kvinnodominerade och mansdominerade branscher eller sektorer”.

I takt med att fler kvinnor väljer utbildningar, yrken och branscher som har större lönsamhet och efterfrågan kommer naturligen de skillnader i arbetstid och lön som finns kunna minska alternativt om de branscher och yrken som många kvinnor arbetar i får möjlighet att växa och det finns en större efterfrågan på de tjänsterna. Här tänker jag på de privata välfärdsföretagen som många kvinnor arbetar i som utvecklats de senaste åren inklusive RUT-företagen, inget av detta har LO varit särskilt intresserade av trots att det inneburit att man även som anställd fått fler och olika slags arbetsgivare att välja mellan, också en faktor man vet har betydelse för löneutvecklingen. Det finns således många faktorer på arbetsmarknaden och i lönebildningen som man behöver resonera kring mer konstruktivt om man vill förstå de skillnader som finns och vad de beror på.

För alla individer, både kvinnor och män, spelar utbildnings, yrkes- och livsval liksom rörligheten under yrkeslivet en betydande roll och detta skulle även LO kunna prata mer om istället för att svepande och oseriöst påstå att skillnaderna beror på att arbetsgivare systematiskt gör skillnad på de kvinnor och män som de har anställda.