Publicerat: 9 mars 2016

EU-kommissionen angriper den inre marknaden

EU-kommissionen har igår presenterat förslag till ett ändrat utstationeringsdirektiv, det vill säga vilka regler som ska gälla när företag har anställda som arbetar tillfälligt i ett annat land i EU. Förslaget innebär bland annat att direktivets nuvarande skrivning att företagen ska betala minimilöner ändras till ersättningar som är tillämpliga för lokalt anställda.

Förslaget är oerhört olyckligt och kommer att få långtgående konsekvenser om det genomförs. Att bara hänvisa till lokala ersättningar öppnar upp för att exempelvis som i Lavalfallet kräva genomsnittslöner på orten och då såg vi ju hur det gick för det byggbolaget.

Det är naturligtvis näst intill omöjligt för utländska tjänsteföretag att kunna få en överblick av vilka lönenivåer som gäller på lokal nivå där arbetet ska utföras. Utländska företag måste dessutom betala inte bara löner utan även olika typer av rese- och logikostnader som många inhemska företag inte har. Därtill kommer en ökad administration. Det säger sig själv att utländska tjänsteföretag kommer att få svårt att konkurrera om de även ska betala lokala genomsnittslöner, det vill säga mer än många inhemska företag.

För svenskt vidkommande innebär förslaget också att Arbetsmiljöverket behöver publicera inte bara villkoren i de centrala kollektivavtalen utan även villkoren i de lokala överenskommelserna som finns i respektive bransch. Det är självfallet en omöjlig uppgift och de slutsatser som dras av de lokala avtalen kan dessutom få stor inverkan på vår inhemska lönesättning.

Europa står med en hackande ekonomi och en pågående flyktingkris inför stora utmaningar. Kommissionens prioritering borde därför vara regler som får in så många som möjligt på arbetsmarknaden. De här förslagen kommer inte att bidra till det utan kommer tvärtom att hämma tjänsteföretagen på EU:s inre marknad. Det kommer att påverka inte minst svenska företag som är helt beroende av enkla och tillåtande regler för export och import av varor och tjänster. I Sverige skulle förslaget också göra det svårare att komma tillrätta med viktiga samhällsutmaningar som att kunna bygga bort vår bostadsbrist.