Publicerat: 28 september 2016

Facken har inte monopol på skyddsombuden

Tack vare engagerade medarbetare, skyddsombud och arbetsgivare fungerar den lokala samverkan bra på de flesta arbetsplatser. Skyddsombuden är arbetstagarnas representant och arbetsgivarens samtalspartner. Mot bakgrund av den viktiga funktion som skyddsombudet har i det lokala arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet, är det oroande att konstatera att det saknas skyddsombud på alltför många arbetsplatser.

BILDRegelverket säger att skyddsombuden ska företräda arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor och verka för en tillfredställande arbetsmiljö på arbetsstället. Arbetsgivare ska ge arbetstagare och skyddsombuden möjlighet att medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet och de ska tillsammans avgöra hur man ska samverka i det grundläggande och viktiga arbetet.

I samtal med våra fackliga kollegor på central nivå hamnar vi ofta i en diskussion kring skyddsombudens roll. Facken anser att skyddsombuden är deras representanter på arbetsplatsen, vilket är en snedvriden inställning som framförallt komplicerar parternas förutsättningar för samverkan. Skyddsombuden ska representera alla arbetstagare på arbetsplatsen dvs. även de arbetstagare som inte är fackligt anslutna. Representationen ser alltså likadan ut oavsett om skyddsombuden är valda av den fackliga organisationen eller av arbetstagarna gemensamt på arbetsplatsen.

Framgången för ett bra och effektivt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen är en väl fungerande lokal samverkan. För att nå dit måste arbetstagare, skyddsombud och arbetsgivare vara medvetna om sin funktion i samverkansarbetet. Genom att kategoriskt hävda att skyddsombud är ett fackligt uppdrag, riskerar facken att medarbetare med engagemang i arbetsmiljöfrågor men utan fackliga kopplingar väljer att avstå från uppdraget. För att parterna ska kunna ha en fortsatt konstruktiv dialog och tillsammans säkerställa att samverkansarbetet vidmakthålls är det dags för den fackliga sidan att ändra sin inställning och retorik gällande representationsfrågan. Låt oss därför enas om vilka skyddsombuden egentligen representerar och vad som ligger i skyddsombudens roll. Förhoppningsvis kommer ändrad retorik från den fackliga sidan i slutändan leda till att fler vågar ta på sig rollen som skyddsombud på våra arbetsställen.

Amelie Berg

Anna Bergsten

Bodil Mellblom

Samtliga verksamma vid Arbetsgivar- och Förhandlingsservice Svenskt Näringsliv