Publicerat: 29 oktober 2015

Facken inom industrin har rätt om osäker framtid

Facken inom industrin skriver på DN Debatt den 29 oktober att ”företagens avkastningskrav är orimligt höga och borde sänkas”. Vad facken inom industrin sannolikt närmast refererar till är Unionens bolagsindikator som kom i september och som avser börsbolagen. Där står att avkastningsmålen borde sänkas.

Även i LO:s gemensamma långsiktiga mål för 2028 anges att LO och medlemsförbunden ska verka för att de internationella kapitalavkastningskraven ska minska. I stället ska löneandelen öka.

Men arbetskostnadsandelen har på senare är ökat till en historiskt hög nivå, till följd av att lönerna har ökat mer än vad företagens priser, produktiviteten och utvecklingen i omvärlden har skapat utrymme för. Det har i sin tur försämrat vinstmarginalerna och hållit tillbaka investeringarna. Att ytterligare öka arbetskostnadsandelen genom för höga löneökningar leder till att svenska företag fortsätter att förlora konkurrenskraft gentemot utländska företag.

Unionens ekonomer påpekar i bolagsindikatorn att ”de 242 börsbolagen kan ställas mot de cirka 290 000 bolag i Sverige som har minst en anställd” och att ”prognoserna i rapporten avser börsbolagens utveckling på koncernnivå, alltså inklusive de verksamheter som återfinns i andra länder än i Sverige”. Det är onekligen ett par viktiga påpekanden om hur bolagsindikatorn bör läsas i ett avtalsrörelsesammanhang.

Avtalsförhandlingarna gäller lönerna för den svenska arbetsmarknaden och bör baseras på förutsättningarna i de svenska verksamheterna. Dessutom är prognoser ingen indikator på hur det verkligen går för företagen.

Men ändå. Unionens bolagsindikator tecknar sammantaget ingen entydigt ljus bild av börsföretagens utveckling. Några citat:

  • 2015 ser ut att bli det första året sedan 2010 med stigande rörelsemarginaler för börsbolagen som helhet.
  • Det är betydande skillnader vad gäller lönsamhetsförväntningarna för 2015 mellan den i mycket hög grad exportinriktade industrin och den mer Sverigeberoende tjänstesektorn, där industrins marginaler väntas stiga och tjänsteföretagens sjunka.
  • Totalt sett var det 2014 drygt 30 procent av antalet börsbolag som hade en rörelsemarginal på under fem procent.

Förhoppningsvis tar facken inom industrin i sina kommande lönekrav hänsyn till vad ekonomerna skriver i bolagsindikatorn: ”Kombinationen av uppreviderade tillväxtprognoser och nedreviderade lönsamhetsförväntningar bekräftar bilden av en fortsatt tuff konkurrens, relativt svag tillväxt på många marknader och strukturomvandling i flera sektorer”.