Publicerat: 10 februari 2015

Fel förutsättningar för etableringsreformen

Det har varit mycket diskussioner om etableringsreformen senaste tiden. Folkpartiets Roger Haddad ville t ex i en debattartikel för någon vecka sedan se en behovsprövning av etableringslotsarna och mer kontroller. Riksrevisionen var i sin rapport från juni 2014 inne på samma spår. Och det är lätt att hålla med om att reformen kunde ha blivit mer effektiv. Det är inte heller bra om det förekommer att etableringslotsarför att få fler deltagare till sig lockar med datorer eller SL-kort.2015-02-10 Bild etableringslots

Men för att förstå vad som gick snett behöver man gå tillbaka till hur reformen riggades. I sin iver att få mer arbetsmarknadsanknytning i processen gav man AF uppdraget att vara samordnande och ansvarig myndighet för etableringsreformen. AF skulle bygga upp ett valfrihetssystem inom ramen för LOV och upphandla etableringslotsarna. Uppdraget som det beskrevs i AF:s förfrågningsunderlag är inte direkt glasklart.  Att bidra till ”kontakter och nätverk mot arbetslivet”, ”orientera om det svenska arbetslivets villkor och krav” och hjälpa till med ”socialt stöd” beträffande bostad, sjukvård eller familjesituation.  Valfriheten för de nyanlända underlättades knappast heller av att Arbetsförmedlingen endast hade informationsmaterial på svenska.

Trots att etableringslotsarna alltså förväntades fixa jobb uppfattade AF det som att man hade kvar huvudansvaret för nyanländas arbetsmarknadsetablering och etableringsplan. AF och etableringslotsarna blev i praktiken två parallella organisationer för nyanländas etablering.

För lite pengar avsattes också för reformen. AF konstruerade ett ersättningssystem med startersättning samt mycket låga fasta månadsersättningar för lotsarna samtidigt som lotsen av sin ersättning också skulle ta kostnader för tolkar etc.   En enkel beräkning visar att inte ens om lotsen hade maxantal personer hos sig för att hjälpa med etablering kom man upp i fast månadersättning som ger utrymme för en normal heltidslön när man tar hänsyn till skatter, arbetsgivaravgifter, krav på lokal etc. För att få lönsamhet på verksamheten är det nödvändigt att få resultatersättning. Enligt Riksrevisionen utbetalades 2013 resultatersättning för knappt 7 procent av nyanlända med lots.

Otydlig ansvarsfördelning, allt för begränsade resurser och för lite arbetsmarknadsfokus har lett till ineffektiv resursanvändning. Det hade varit bättre om etableringslotsarna fått tydligt helhetsansvar för arbetsmarknadsetableringen. Det hade också varit bättre att lägga uppdraget på en annan myndighet än på AF som redan dignade under alltför många och svåra uppdrag.

Etableringsreformen kunde ha blivit så mycket bättre.