Publicerat: 13 oktober 2016

Feltajmat förslag riskerar få långsiktiga effekter för integrationen

 

Regeringen föreslår i budgetpropositionen att det ansvar som Migrationsverket idag har att ge asylsökande möjlighet till svenskundervisning eller andra former av sysselsättning ska övertas av Länsstyrelserna från årsskiftet. Det är sannolikt ett stort misstag: i dagsläget är det oklart om Länsstyrelserna kommer att ha något ansvar för att ordna asylpraktikplatser.BILD MIGRATIONSVERKET

Det är kan naturligtvis finnas många relevanta skäl till att renodla myndigheternas olika uppdrag. Men det är olyckligtvis inte mycket som tyder på att det kommer att fungera friktionsfritt då man väljer att byta ansvarig myndighet i ett så ansträngt läge och med så kort varsel.

Migrationsverket har redan upparbetade kontakter med arbetsgivare och har ordnat praktikplatser hos ett stort antal.

Enligt en artikel i tidningen Arbetet i början av september 2016 har runt tio tusen asylsökande börjat på en praktikplats i Migrationsverkets regi i år. Migrationsverket har dessutom precis fått klart ett avtal om 15 000 praktikplatser hos stora företag de närmaste åren.

Den stora flyktingströmmen under slutet av 2015 har lett till att väntetiderna ökar. Under 2015 var den genomsnittliga väntetiden från asylansökan till beslut, 229 dagar. För många är beslutet bara startskottet för väntan på kommunplacering. Den genomsnittliga tiden från beslut om uppehållstillstånd till kommunplacering var under 2015 193 dagar.

Regeringen konstaterar i budgetpropositionen att 154 000 väntade på beslut i första instans vid utgången av 2015 och att handläggningstiderna väntas öka ytterligare innan det vänder.

De allra flesta vill ha något meningsfullt att göra under tiden de väntar på besked. Också för möjligheterna att komma in på arbetsmarknaden har tidiga kontakter stor betydelse. Att asylsökande får tidig kontakt med svensk arbetsmarknad ökar både kontaktytan med det svenska samhället och framtida jobbmöjligheter. Det gäller oavsett om det är reguljär sysselsättning eller inte.

Förslaget att byta huvudman för asylsökandes sysselsättning är dessvärre fel tajmat. Dessutom är det oklart om asylpraktik över huvud taget kommer att finnas kvar.

 Förslaget går därför tyvärr stick i stäv med den av regeringen uttalade ambitionen att underlätta för nyanländas integration och introduktion på svensk arbetsmarknad.