Publicerat: 2 november 2015

Förstör inte Nystartsjobben!

Politiken söker lösningar för att fler arbetslösa ska få ta del av anställningsstöd. Det kan på kort sikt vara viktigt för integrationen. Nystartsjobb är en av få insatser som fungerar, men nu införs nya regleringar. Jobbchanserna riskerar att minska.  

Anställningsstöd kan aldrig ersätta breda strukturreformer som sänker trösklar in för långtidsarbetslösa och personer i utanförskap att komma i arbete. Subventionerade anställningar en politisk konstruktion med flera baksidor: konkurrenssnedvridning är en sådan, undanträngning är en annan. NSJ

Därtill är stöden tidsbegränsade, kräver kontakt med Arbetsförmedlingen och innebär byråkrati och krångel för arbetsgivaren. Många företag känner inte heller till dem. Företagens förtroende för Arbetsförmedlingen (AF) är dessutom mycket lågt. 

Det finns dock en stödform som fungerar bättre än många andra: Nystartsjobb. Nystartsjobben gäller för alla anställningsformer och oavsett om arbetsgivaren har kollektivavtal eller inte.

Nystartsjobb är en rättighet för den arbetslöse. AF har en marginell roll: de måste kontrollera hur länge individen varit arbetslös och besluta om ersättningen innan anställningen startar. De kontrollerar också att lönen är i nivå med kollektivavtalen.

Ur ett arbetsgivarperspektiv har nystartsjobben fördelar. Åtgärden är förutsägbar. Om företaget väljer att anställa någon som varit långtidsarbetslös är det klart redan från början hur stort anställningsstödet är och under hur lång tid det utgår. 

Tack vare den relativt enkla hanteringen har många individer kommit i jobb. Nystartsjobben uppgår till 46 000 i september 2015. Hälften av deltagarna är utrikes födda. Insatsen är en av få insatser som ger effekt på sysselsättningen, enligt forskningen.

I budgetpropositionen för 2016 kommer nu nya signaler från regeringen. Nystartsjobben ska omfattas också av anställningsvillkor som följer, eller är likvärdiga med, kollektivavtal. Det handlar om t.ex. försäkringar. Eftersom vissa försäkringar inte kan tecknas om man inte har kollektivavtal så innebär det i praktiken att företag utan kollektivavtal inte längre kan anställa någon på nystartsjobb. Samtidigt sänks lönegränsen för stödet till 22 000 kronor, vilket får stora effekter särskilt för tjänstemannagrupper.

Sammantaget kan dessa förändringar få negativ inverkan på en väl fungerande reform. Nystartsjobben riskerar att bli som många andra stöd: låga volymer, med marginella effekter och vars byråkrati gör att arbetsgivare värjer sig för att anställa.

Politiken pratar nu om att få upp ”volymer” i anställningsstöden, inte minst för att fler utrikes födda ska komma i jobb. Men hur ser prognosen ut? YA-jobben väntas ge 2 100 platser år 2019. De 4 000 instegsjobben kan på sin höjd öka med något tusental framåt 2019.

Sverige behöver genomgripande reformer för en mer inkluderande arbetsmarknad. På kort sikt bör vi slå fast och justera de insatser som faktiskt ger resultat. Nu riskerar Nystartsjobben att dö sotdöden. Det har vi inte råd med i det här läget.