Publicerat: 9 februari 2015

Har andelen unga som varken arbetar eller studerar ökat eller minskat?

Idag publicerar LO rapporten Unga vuxna som varken arbetar eller studerar i Sverige.  I denna kan man läsa att ”Rapporten visar att andelen unga utan arbete och studier har ökat med 2,2 procentenheter sedan 2006.”

Men om vi går till SCB:s arbetskraftsundersökningar, som sedan förra året redovisar siffror för just den internationella definitionen av NEET, så har andelen av den unga befolkningen som varken studerar, jobbar eller praktiserar minskat på senare år. Sedan 2012, som LO-rapporten väljer som slutår, har andelen NEET minskat med 0,7 procentenheter och sett till hela den av SCB redovisade perioden så har NEET 15–24 år minskat med 0,2 procentenheter.

Att, som LO gör, följa Temagruppen Unga i Arbetslivets definition kan naturligtvis ha sina fördelar. Men att inte nämna att denna definition på flera punkter skiljer sig från SCB:s officiella definition och att inte redovisa de senaste årens positiva utveckling ger en missvisande bild.

Det finns flera positiva signaler. Både antalet och andelen unga som varken studerar eller arbetar har minskat bland de yngsta åldersgrupperna. Totalt sett minskar andelen i alla ålderskategorier förutom gruppen 25–29 år. Nedgången har varit störst bland utrikes födda.

Samtidigt finns också flera orosmoln. Vi ser en utveckling där nu en majoritet av NEET-gruppen aldrig tidigare har haft ett jobb. Detta, i kombination med att minskningen inte kommer bland de äldre, skulle kunna bero på att unga som drabbades av finanskrisen riskerar att fastna i långvarigt utanförskap. Bara hälften av de unga som räknas in i NEET är registrerade som arbetslösa. Resten är utanför arbetskraften.

En korrekt bild av denna grupp är central för att kunna rikta rätt åtgärder till dessa individer. Många skulle ha behövt stöd långt tidigare, helst redan i förskolan. Det är också viktigt att det finns vägar in via till exempel Komvux och Yrkesvux.

Men att satsa på åtgärder som 90-dagarsgaranti når bara den gruppen som räknas som arbetslösa. Och den når alla de unga som inte har några problem att hitta jobb på egen hand. Och dessutom har den inte fungerat varken i Sverige eller i Finland.  Risken är stor att man missar de unga som verkligen behöver stöd och låser in unga som skulle kunnat hitta riktiga jobb på egen hand.

Politiken behöver istället fokusera på att hitta vägar in till riktiga jobb. För många av dessa unga är praktik på en privat arbetsplats den bästa vägen in. Men då krävs det förutsättningar för företagen att kunna erbjuda fler unga den chansen.