Publicerat: 26 juni 2015

Höga lägstalöner stänger ute personer med kort utbildning

Det är välkommet att situationen för personer med lägre utbildning diskuteras allt mer. Den svenska arbetslösheten och sysselsättningen är mycket ojämnt fördelad.

En viktig förklaring till att personer med lägre kvalifikationer har svårt att komma in på den svenska arbetsmarknaden är att vi har en underutvecklad privat tjänstesektor. Detta beror bland annat på låg lönespridning och höga skatter på arbete. LO menar dock i ett nytt blogginlägg att detta resonemang är felaktigt eftersom även länder med större tjänstesektor och lägre lägstalöner också har relativt sett högre arbetslöshet i grupper med kortare utbildning.

Det stämmer att personer med kortare utbildning också har högre arbetslöshet i princip i alla länder. En stor, och viktig skillnad, mot till exempel USA och Tyskland är dock att arbetslösheten följer utvecklingen i andra utbildningsgrupper. Efter krisen minskade arbetslösheten även för personer med förgymnasial utbildning i Tyskland och USA. I Sverige däremot är utvecklingen den motsatta (se bilden ovan). Det kan också vara värt att notera att arbetslösheten för personer med kort utbildning är ungefär 10 procentenheter lägre i dessa länder jämfört med Sverige.

Att de höga lägstalönerna och den låga lönespridningen bidrar till Sveriges tudelade arbetsmarknad har både Konjunkturinstitutet och Långtidsutredningen konstaterat.

Däremot förespråkar Svenskt Näringsliv inte att de befintliga lägstalönerna ska sänkas. Vi tror dock inte heller på, som facken förespråkar, att fortsätta höja lägstalönen i en snabbare takt än övriga löner framöver. En enig forskningslitteratur visar att sådana höjningar leder till att personer med sämre kvalifikationer förlorar sitt arbete. Eftersom arbetslöshet i sig försvårar återinträdet på arbetsmarknaden riskerar detta att leda till ett ökat utanförskap på sikt. Skiljelinjen inför avtalsrörelsen handlar om just detta.

Om man på allvar vill nå lägre arbetslöshet framöver kan man dock inte blunda för den svåra situationen för personer med lägre utbildning på svensk arbetsmarknad. Jobbunderskottet är stort och med dagens arbetsmarknad är det många som riskerar att hamna utanför. För att möta dessa utmaningar krävs ett helhetsgrepp om arbetsmarknaden – det finns ingen enskild magisk åtgärd – utan vi behöver fokusera på att såväl öka rörligheten som att höja efterfrågan på arbetskraft med lägre kvalifikationer samtidigt som vi behöver stärka de arbetslösas kvalifikationer på bästa sätt.

Läs hela rapporten här.