Publicerat: 29 september 2015

IMF: ”Strukturproblem på arbetsmarknaden hindrar Sveriges potential”

Thomas Östros

Thomas Östros, Executive Director IMF

Idag presenterade IMF en rapport om svensk ekonomi. Flera av de problem på arbetsmarknaden som lyfts fram rimmar väl med de utmaningar som Svenskt Näringsliv identifierat. 

IMF uppmärksammar att även om sysselsättningsgraden är hög, så står Sverige med en bekymmersam strukturell arbetslöshet. Särskilt personer med svagare utbildningsbakgrund och utrikes födda möter höga trösklar in på arbetsmarknaden. IMF pekar i synnerhet på att integrationen måste förbättras för nyanlända flyktingar.

IMF lyfter fram höga ingångslöner och ett starkt anställningsskydd som hämmande för att förbättra integrationen och för att stärka den svenska arbetsmarknaden.

Institutionen lyfter även fram flera exempel på reformer som är viktiga för att reformera arbetsmarknaden. Bland annat nämns att fler inträdesjobb måste komma till vilket kräver att kostnaderna för att anställa måste ligga på en lägre nivå. Anställningsskyddet och kostnaderna vid omställningssituationer behöver även ses över för sänka trösklarna för arbetsgivare att anställa. Samtidigt behöver AF:s effektivitet förbättras och arbetet inriktas mer mot arbetsgivarkontakter.

Svenskt Näringsliv har i flera rapporter lyft fram behovet av fler inträdes- och vardagsjobb för att utforma en inkluderande arbetsmarknad. Även åtgärder som förbättrar flexibiliteten och ett AF som reformeras i grunden är viktiga faktorer för att minska utanförskapet, höja sysselsättningen och se till att företagens utvecklingskraft frigörs.

Det är avgörande under kommande år att reformtempot intensifieras för att stärka förutsättningar för företagen – som är jobbskaparna – att växa och anställa, samtidigt som strukturella åtgärder genomförs för att sänka jämviktsarbetslösheten. För att nå EU:s lägsta arbetslöshet år 2020 krävs 430 000 nya jobb.