Publicerat: 26 maj 2016

Inte bara glädjebesked om arbetsmarknaden

Under tisdagen kom nya siffror från SCB:s arbetskraftsundersökning (AKU) för april 2016. Siffrorna överraskade med oväntat låg arbetslöshet som nu ligger på 6,9 %. Motsvarande siffra för mars var 7,1 %. Arbetslösheten är dock ojämnt fördelad. Bland utrikes födda ligger den stabilt högt, på över 15 %.

Flera ministrar twittrade ut sin glädje över den starka utvecklingen på arbetsmarknaden och konstaterade att ”regeringens politik levererar”. Exakt vad som levererats är dock oklart.

Sedan valet 2014 har sysselsättningen ökat med ungefär 100 000 personer. Under samma period har konjunkturen i både Sverige och Europa stärkts väsentligt. Att arbetslösheten minskar är därför väntat och knappast något som regeringen kan ta åt sig äran för.

Att de starka arbetsmarknadssiffrorna kom som en (positiv) överraskning för många vittnar dessutom om att det inte skett några strukturreformer för att stärka arbetsmarknadens funktionssätt.

Naturligtvis är det väldigt positivt att sysselsättningen ökar och arbetslösheten vänder nedåt. Samtidigt är det uppenbart att arbetsmarknaden fortsatt står inför stora utmaningar.

Förutom glädjebesked visade nämligen även aprilsiffrorna från AKU att arbetslösheten bland utrikes födda är tre gånger så hög som bland inrikes födda. För utrikes födda ligger dessutom arbetslösheten stabilt på en hög nivå medan arbetslösheten bland inrikes födda tydligt minskar. I dessa siffror inkluderas inte alla de personer som precis har kommit till Sverige.* Därtill vittnar Arbetsförmedlingen om en ökad tudelning där andelen inskrivna arbetslösa med en utsatt ställning förväntas öka från dagens redan höga nivå.

aprilbild

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det vi kan ta med oss från aprilsiffrorna är alltså att arbetsmarknaden utvecklas starkt för vissa grupper medan trösklarna in är fortsatt höga för andra. Att arbetslösheten minskar är väntat med tanke på den stärkta konjunkturen. För att siffrorna ska överraska positivt även för de grupper som idag står långt ifrån ett jobb krävs att vi åtgärdar de strukturproblem som finns på svensk arbetsmarknad. Ett sådant problem är, precis som Konjunkturinstitutet konstaterar, en lönebildning som inte beaktar de som idag har låg sannolikhet att få ett jobb. Det är något som är viktigt att ta med sig när vi snart går in i ytterligare en avtalsrörelse.

Siffrorna avser säsongsrensade och utjämnade data.

*Urvalet till AKU görs i november varje år och baseras på de som var folkbokförda i Sverige i september samma år.