Publicerat: 27 februari 2017

Invandring är avgörande för Sveriges kompetensförsörjning

Invandrare fyller jobbvakanser på svensk arbetsmarknad. Inom vissa branscher och yrken är utrikes födda helt avgörande för kompetensförsörjningen. Trots detta är sysselsättningsgraden lägre bland utrikes födda än bland inrikes födda. En ny rapport från Arbetsmarknadsekonomiska rådet visar att detta främst beror på skillnader i färdigheter.

Det råder ingen tvekan om att utrikes födda fyller jobbvakanser på svensk arbetsmarknad. De senaste tio åren har antalet utrikes födda i sysselsättning ökat med 270 000 personer (20-64 år). Detta motsvarar nära 70 procent av den totala sysselsättningsökningen. Med andra ord har sju av tio jobb det senaste decenniet gått till utrikes födda personer. I nuläget är cirka 18 procent av Sveriges sysselsatta utrikes födda.

Blogg 2

Källa: SCB (Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, 2015)

Inom vissa branscher är utrikes födda avgörande för kompetensförsörjningen. 51 procent av alla städare, 41 procent av alla buss- och spårvagnsförare och 29 procent av alla kockar och kallskänkor är utrikes födda. Även andelen högutbildade utrikes födda ökar i arbetskraften. 33 procent av läkarna och 31 procent av alla universitets- och högskolelärare är exempelvis utrikes födda.

Trots detta har den utrikes födda befolkningen en lägre sysselsättningsgrad än den inrikes födda. Varför är det så? En nyligen publicerad rapport ”Tudelningarna på arbetsmarknaden” från Arbetsmarknadsekonomiska rådet (AER) pekar på att detta beror på skillnader i färdigheter mellan utrikes och inrikes födda. Prestationsfärdigheterna bedöms utifrån OECD:s PIAAC-studie som mäter läs- och skrivkunnighet, numerisk förmåga och problemlösning.

AER:s analys illustrerar att den svenska arbetsmarknaden belönar färdigheter i lika hög utsträckning oberoende om personen är inrikes eller utrikes född. Avkastningen på färdigheter i form av lön och sysselsättningsgrad är till och med något högre för personer med utländsk bakgrund. Utifrån detta dras slutsatsen att svenska arbetsmarknaden i sin helhet inte präglas av etnisk diskriminering. Detta är även i linje med slutsatserna i Långtidsutredningen 2015.

Svensk arbetsmarknad är dåligt rustad för integrationsutmaningen. Till följd av höga minimilöner och en sammanpressad lönestruktur är jobbchanserna för personer med lägre kvalifikationer små. Konsekvensen är ett stort utanförskap och en tudelning på arbetsmarknaden mellan de som har ett jobb och de som blir utan. Vi behöver ett system som ger nyanlända en ärlig chans att komma i arbete med den färdighet de redan har. Det är varken realistiskt eller rättvist att hävda att alla dessa personer kan utbildas ikapp. Regelverken behöver anpassas och anställningskostnader behöver sänkas för att möjliggöra för arbetsgivare att anställa personer till lägre kvalificerade jobb. Ett välkomnande Sverige kräver också en välkomnande arbetsmarknad.