Publicerat: 1 december 2017

Lagändring gör att Migrationsverket inte måste återkalla arbetstillstånd

Kompetensutvisningarna har upprört många under det senaste året. Arbetskraftsinvandrare har blivit utvisade på grund av småfel eller oavsiktliga och obetydliga misstag har gjorts i processen. Nu träder en lagändring i kraft som ger arbetsgivare en möjlighet att på eget initiativ avhjälpa eventuella brister. Men det är ett politiskt myrsteg som långt ifrån löser problematiken rörande kompetensutvisningarna.

Arbetsgivare som har tredjelandsmedborgare med arbetstillstånd kan nu gå igenom sina handlingar för att se om någon miss har begåtts och i så fall åtgärda. Om detta sker innan Migrationsverket har vidtagit någon åtgärd så kan den så kallade självrättelsen i vissa fall vara tillräcklig för att Migrationsverket ska kunna avstå från att återkalla arbetstillståndet. Förändringen är ett litet steg i rätt riktning, men långt ifrån en tillräckligt effektiv lösning för att sätta stopp för kompetensutvisningarna. Till exempel avhjälper inte förändringen fel som gjorts av tidigare arbetsgivare.

Svenskt Näringsliv har länge argumenterat för att återkallelse arbetstillståndet och utvisning av personen inte är en proportionerlig åtgärd i förhållande till de obetydliga misstag som ligger till grund för återkallelsen. För att komma till rätta med situationen vore det lämpligt att ändra den så kallade återkallelsebestämmelsen i Utlänningslagen. Idag säger lagen att ”arbetstillståndet ska återkallas…” när förutsättningarna för arbetstillståndet inte är eller har varit uppfyllda. Istället borde lagen formuleras ”arbetstillståndet får återkallas…”. Det skulle vara en verkningsfull förändring som skulle möjliggöra ett slut på kompetensutvisningarna.

Det var också en sådan förändring som ett enigt Socialförsäkringsutskott la fram för en tid sedan. Dock avstyrkte Lagrådet förslaget med hänvisning bl a till bristande beredning och då valde utskottet att inte gå vidare med förslaget om en förändring av återkallelsebestämmelsen.

Svenskt Näringsliv hoppas tillsammans med många företag och arbetskraftsinvandrare att reglerna skyndsamt ändras på ett sätt som verkligen gör skillnad, så att kompetensen kan stanna.