Publicerat: 2 augusti 2016

Längre arbetslöshetstider när Fas. 3 riskerar ersättas av passivitet

SVT rapporterade nyligen att avvecklingen Fas. 3 för långtidsarbetslösa går snabbare än förväntat. Problemet är att insatsen inte ersätts av det som utlovades: Extratjänster. Nu kan stå tiotusentals långtidsarbetslösa stå utan aktivitet och stöd.

Ett av regeringens viktigaste vallöften är att skrota Fas. 3. I början av året var knappt 40 000 långtidsarbetslösa sysselsatta genom insatsen.

Programmet syftar till att aktivera långtidsarbetslösa samtidigt som de ska söka jobb. Vissa möjligheter till utbildning erbjuds deltagarna.

I mitten av juli fanns endast 20 000 personer kvar i Fas .3 – en halvering. Allt detta vore utomordentligt bra om det vore så att antalet långtidsarbetslösa registrerade totalt sett minskar på AF. Så är dock inte fallet:

– Antalet långtidsarbetslösa i jobb- och utvecklingsgarantin är alltjämt uppemot 100 000 personer (samma nivå som för ett år sedan)

– Arbetslöshetstiderna ökar för de som står långt ifrån arbetsmarknaden jämfört med för ett år sedan

– Fas. 3 har inte ersatts av det som var tänkt från början: Extratjänster till avtalsenliga villkor

Fas 3

AF:s verksamhets-statistik. Bild tagen från Lars Sjöströms inlägg (juli 2016)

 

Regeringen lovade före valet att 20 000 Extratjänster skulle skapas i välfärdens sektorer. I dagsläget går dock utvecklingen trögt: ca 800 hundra har kommit till stånd. SKL har signalerat att EU-regler sätter stopp för några större volymer än så. Samtidigt minskar antalet i förstärkt särskilt anställningsstöd med ungefär lika många – vilket ger vid handen att de fåtalet Extratjänsterna som finns helt enkelt tankats över från den insatsen.

Det blir allt tydligare att regeringens högljudda retorik om Fas. 3 kommer att slå tillbaka när verkligheten kommer i kapp. Det är förvisso sant att vissa deltagare kommer få stanna på sysselsättningsplatser under en tid och att vissa andra insatser kan komma till. Men Extratjänsterna skulle i huvudsak ersätta insatsen, enligt regeringens egen utsago.

Den sammantagna bilden är att istället för aktivitet och deltagande står nu tiotusentals långtidsarbetslösa i passiva åtgärder*. Redan tidigare var dessutom aktivitetsgraden låg i både sysselsättningsfasen och i jobb-utvecklingsgarantin**, nu sannolikt ännu lägre.

”Vad ska vi göra när Fas 3 är borta, vi förstår ingenting. Om det inte längre finns Fas 3, då måste Arbetsförmedlingen ge oss jobb eller utbildning”, så uttalar sig en arbetssökande i SVT:s inslag. Fas. 3 hade förvisso sina baksidor och led av stora initiala implementeringsproblem. Men samtidigt gick nästan 13 000 personer vidare till jobb eller utbildning varje år, trots en genomsnittsarbetslöshet bland deltagarna på sju år.

Regeringen har tagit ett antal felbeslut som riskerar att cementera utanförskap. Dels borttagandet av en bortre tidsgräns för långtidssjukskrivna, dels nu förändringen av jobb- och utvecklingsgarantin. Som lök på laxen riskerar införandet av en sjukskatt att ytterligare försvåra för långtidsarbetslösa att komma i jobb. Allt detta förlänger sammantaget arbetslöshetstiderna och genererar ökande bidragskostnader. Det duger inte när antalet bidragsförsörjda samtidigt riskerar att uppgå till en miljon personer år 2020.

Det relativt gynnsamma konjunkturläget borde vara lovande för människor som står längst ifrån arbetsmarknaden. Men då krävs en tydligare jobbinriktning i programmen för långtidsarbetslösa, inte ett försök att enkelt och förhastat rädda sig ur sin egna retoriska rävsax.

* Även medarbetare på AF pekar positivt på att Fas. 3 ska ersättas av just Extratjänster, vilket ju bevisligen inte har skett i tillräckligt hög grad.

** Arbetsplatsförlagda aktiviteter har minskat med 8 procentenheter på ett år. Dessutom var nästan bara lite drygt hälften av deltagarna i Fas. 3 hos en anordnare, vilket visar på betydande problem med aktivitetsnivån redan före förändringen.