Publicerat: 11 september 2015

Låt privata aktörer bidra i etableringsprocessen

Idag uppmärksammar DI en matchnings- och utbildningsaktör som ger stöd till nyanlända flyktingar. Ett exempel som tas upp i artikeln är en elektrikerutbildad person från Syrien. Han kom till Sverige för tre och ett halvt år sedan. Företaget Alpha CE har under etableringsfasen bistått med valideringshjälp, utbildning och matchning till arbete.

”När han kom till oss satt han i köket och såg ut som en skugga. På ett och ett halvt år hade det svenska systemet lyckats ta allt driv och motivationen från honom”, säger VD för Alpha CE. Efter flera insatser från utbildningsföretaget jobbar han numera, men vägen till elektrikerjobbet är lång trots att elektriker står på AF:s lista över bristyrken.Bättre för Sverige om vi kan arbeta

Regeringen har gjort klart att man slopar etableringsreformen, som byggde på att så kallade lotsar skulle ge hjälp och stöd till nyanlända i ett valfrihetssystem. Istället ska Arbetsförmedlingen ta fullt ansvar genom att förstärka personalen i en intern etableringsavdelning.

Svenskt Näringsliv har i vårt remissvar till beslutet pekat på uppenbara brister i etableringsreformen. Det handlar om upphandlingens utformning, otydlig ansvarsfördelning, ofullständig implementering och för lite arbetsmarknadsfokus. De tydliga bristerna i reformen som uppmärksammades tidigare i år skulle kunnat åtgärdas genom bättre kontroll och uppföljning, istället för att tvärt avbryta reformen över en natt.

Dagens artikel visar på värdet av engagerade aktörer som utifrån individens behov ger stöd, utbildning och matchning, samt validering. Lots-systemet hade tydliga brister, men det betyder inte att en mångfald av aktörer inte ska kunna bidra i etableringsprocessen. Nu kommer signaler från AF om att nyanlända ska ingå i upphandlingen ”Stöd & Matchning”. Det är viktigt att utformningen av en sådan insats blir tydlig och väl genomförd.

I Almedalen uttalade arbetsmarknadsministern ett löfte om att återuppta den nyligen nedlagda AF-utredningen under hösten. Dagens artikel i DI påminner återigen om behovet av att genomlysa AF-systemet, inklusive dess etableringsdel. Myndigheten står inför stora utmaningar. Det är viktigt med tydliga reformdirektiv som både tydliggör myndighetens framtida roll, samt ger möjlighet för fler aktörer att bidra i ett mer kostnadseffektivt system än idag.