Publicerat: 5 december 2016

Mer krävs för att utveckla en inkluderande arbetsmarknad

Regeringen har idag beslutat att ge Tillväxtverket i uppdrag att undersöka nya modeller som syftar till att minska risken att anställa personer med särskilt behov av stöd. Knappt 50 miljoner kronor ska satsas under 2017. Som ett svar på debatten om enkla jobb är detta otillräckligt. Inriktningen på uppdraget med bemanningsföretag som intermediär har emellertid vissa meriter.  Projektidé

Det har gått 180 dagar sedan regeringen signalerade en tydlig viljeinriktning att skapa fler enkla jobb och fler vägar in på svensk arbetsmarknad. Idag kom ett initiativ som är tänkt att tillsammans med bl.a. 500 ”moderna beredskapsjobb” under 2017 möjliggöra en mer inkluderande arbetsmarknad.

Under 2017 kan olika aktörer söka medel om knappt 50 miljoner kronor för att ge förslag på genomförande av nya modeller. Ansatsen är bred och riktar sig till olika aktörer. Syftet är att få fram nya lovvärda exempel som med tiden – om utfallet blir positivt – kunna växlas upp.

Regeringen tycks bland annat ha inspirerats av Anders Lagos förslag om Matchningsanställning. Det ursprungliga förslaget handlar om att aktörer såsom bemanningsföretag agerar mellanhänder för att bl.a. långtidsarbetslösa effektivare ska komma i arbete.

I Lagos utredning lades dock förslag på en tredubbelt så stor satsning, 120-150 miljoner kronor per år, för att få till stånd ett tillräckligt stort pilotprojekt för att kunna utvärderas. I utredningen uppskattades detta kunna omfatta uppemot 2 000 deltagare.

Principerna bakom uppdraget till verket har vissa meriter. Bemanningsföretagen är redan idag viktiga ingångsvägar för inte minst unga och utrikes födda. Det är även bra att regeringen tittar på nya innovativa idéer där dessa aktörer kan verka. Mycket lämnas dock till myndigheten att hantera.

Lagos förslag om det sjösätts behöver sannolikt uppdateras och justeras. Tydliga resultat- och ersättningsmodeller behöver samtidigt diskuteras med bemanningsbranschen.

Frågan om eventuell konkurrenssnedvridning behöver därutöver belysas och AF:s hantering av lönestöd i förhållande till bemanningsbranschen behöver analyseras. Ett projekt behöver även struktureras på ett sådant sätt att det går att utvärdera.

Det är även viktigt att den pågående utredningen om Arbetsförmedlingens framtid som ska leverera mer genomgripande förändringar i oktober 2017 fortsätter framåt i rask takt. Det handlar om att renodla hela AF-systemet och öppna upp för fler privata aktörer att verka.

Regeringen tenderar att spela ned problemen på svensk arbetsmarknad. Utmaningen är emellertid stor: hälften av deltagare i etableringsuppdraget har endast förgymnasial utbildningsbakgrund. Etableringstiden är dessutom alldeles för lång för nyanlända flyktingar. Samtidigt är långtidsarbetslösheten alltjämt problematisk.

Regeringens mål är lägst arbetslöshet i EU. Sverige står idag med högst ingångslöner och tillhör de länder med lägst andel enkla jobb i EU. För att nå målet krävs betydligt mer genomgripande reformer. Svenskt Näringsliv har tidigare tagit fram länder-exempel som Tyskland och Storbritannien som idag står med lägst arbetslöshet i EU. Med utgångspunkt från dessa föregångsexempel kan en ny reformoffensiv för Sverige artikuleras.