Publicerat: 7 oktober 2015

När politiken ska visa handlingskraft får vi en ny myndighet

Idag presenterar regeringens utredare av effekterna av jämställdhetspolitiken, Cecilia Schelin Seidegaard, sina förslag. Att jämställdhet är en viktig fråga för vår feministiska regering är väl känt. Då är det inte utan att man blir lite förvånad att det tyngsta förslaget som läggs är inrättande av en ny myndighet. Vi hade ju en för ett antal år sedan – JämO – som blev en del av DO, som nu har uppdrag att arbeta med alla diskrimineringsgrunder, inklusive kön. Nu föreslår alltså utredaren en ny myndighet med jämställdhetsuppdrag.

Jämställdhet är en viktig samhällsfråga ur många olika perspektiv. För företagen handlar frågan till stor del om kompetensförsörjningen. Att vara en attraktiv arbetsgivare för alla som har den kompetens man söker är en av de största utmaningarna för företagen. Kvinnor är nu mer välutbildade än män och så verkar det komma att se ut framöver. Många företag och branschorganisationer arbetar med att rekrytera kvinnor till branscher och yrken som historiskt sett är mansdominerade. De ser att det är nödvändigt för att få den bästa kompetensen och att det innebär många fördelar när kvinnor och män jobbar tillsammans på arbetsplatserna. Att bryta upp den könsuppdelade arbetsmarknaden är därför en viktig fråga för näringslivet. Därför är det bra att utredningen föreslår att utbildningsfrågorna ska lägga till de fyra jämställdhetspolitiska målen. Frågorna måste nu hanteras med stort engagemang av alla med inflytande över både ungdoms- och vuxenutbildningen.

Utredaren målar upp en dyster bild av utvecklingen. En annan mer verkningsfull strategi för att förstärka den utveckling man vill se skulle kunna vara att istället lyfta fram positiva trender och tendenser. Exempelvis skriver utredaren att skillnaden mellan kvinnors och mäns löner sedan 1996 minskat med 1 procentenhet. Medlingsinstitutet skriver i sin senaste rapport att som bygger på siffror från 2014 att den oförklarade löneskillnaden mellan kvinnor och män har minskat med 1,8 procentenheter sedan 2005 och nu är 5 procent. Näringslivets egen lönestatistik visar samma trend, en successiv minskning och en oförklarad skillnad på 4,3 procent.

Ett medskick till den nya myndigheten som nu föreslås är att förstärka det positiva i den utveckling som sker. Välj att se glaset som halvfullt i stället för som halvtomt. Det är en betydligt mer verkningsfull metod för att nå uppställda mål.