Publicerat: 16 juni 2015

Nu minskar arbetsolyckorna!

I förra veckan presenterade Arbetsmiljöverket sin rapport om arbetsskador för 2014.Glädjande kan vi då konstatera att arbetsolyckorna minskar och därmed ser man att den ökande trenden för anmälningarna av arbetsolycksfall har brutits.

Anmälningarna av arbetsolyckor med sjukfrånvaro har år 2014 minskat med 1,5 % jämfört med 2013 (för män med 2,2 % och för kvinnor med 0,5 %). Exempel på näringsgrenar bland män där anmälningarna av arbetsolycksfall har minskat är inom tillverkning en minskning på 3 % och inom byggverksamhet en minskning på drygt 7 %.

Samtidigt har arbetsolyckorna utan frånvaro ökat något och man kan också konstatera att anmälningsbenägenheten för alla arbetsolyckor har ökat. Detta kan bl.a. bero på kampanjer med uppmaningar om att anmäla arbetsskadorna, förbättringar/förenklingar av anmälningssystemet samt vissa villkorsförbättringar i ersättningsreglerna för arbetsskada (kollektivavtalen).

Detta kan ses som en positiv utvecklingen och ett tecken på att det systematiska arbetsmiljöarbetet på våra arbetsplatser ger effekt. En anmälan av en arbetsolycka kan användas och används i det förebyggande arbetet för att förebygga/förhindra en liknande olycka i framtiden.

Oroande är dock att anmälningarna om arbetssjukdomar ökar, speciellt de som anses orsakade av organisatoriska och sociala faktorer. Även om dessa anmälningar ännu inte är godkända som arbetssjukdomar, så manar denna trend till en närmare analys av vad detta beror på. Det är framförallt inom sektorerna vård och omsorg, offentlig förvaltning och försvar, samt utbildning, som anmälningarna med denna orsak ökar.

Svenskt Näringsliv arbetar aktivt tillsammans med övriga parter på arbetsmarknaden med att uppmuntra företagen att anmäla sina arbetsskador inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet både till Försäkringskassan och AFA försäkring. För detta finns bl.a. de s.k. IA-systemen inom AFA försäkring (IA – Informationssystem för Arbetsskador).

Arbetsmiljöverkets rapport innehåller också en hel del mer detaljerad statistik beträffande både olika yrkesgrupper och näringsgrenar, vilket kan utgöra underlag för olika förebyggande insatser.

Läs gärna pressmeddelande och rapport från Arbetsmiljöverket.

http://www.av.se/pressrum/pressmeddelanden/2015/42994.aspx

http://www.av.se/dokument/statistik/officiell_stat/STAT2015_01.pdf