Publicerat: 15 november 2017

Okunskap om kollektivavtal hos svenska domstolar ett hot mot rättssäkerheten

Att sociala krav i offentligt upphandling enligt den nya lagen om offentlig upphandling skulle innebära stora problem var väl känt. Nu har det första rättsfallet kommit i dom från Förvaltningsrätten i Uppsala. Domstolen tror att vi har allmängiltigförklarade kollektivavtal i Sverige. Det är ett rättshaveri.

Två taxiföretag i Enköping har överklagat Enköpings kommuns beslut i en upphandling av taxiresor. Överklagan handlar om överprövning enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, LOU. Sedan den 1 januari 2017 gäller nya regler om bl a sociala krav vid offentlig upphandling. Nu har den första domen utifrån den nya lagen avkunnats.

Ett av bolagen, som är med i Biltrafikens arbetsgivarorganisation, tillämpar det kollektivavtal som är träffat med Transportarbetarförbundet. Det avtalet innehåller två olika avlöningsmodeller. Företaget har valt modellen med prestationslön som är en procentsats på inkört belopp och med en garanterad lägsta månadslön. Den garanterade nivån i avtalet är lägre än vad kommunen angivit i sitt upphandlingsunderlag eftersom den är satt enligt den andra avlöningsmodellen i kollektivavtalet.

Detta kommenteras i domskälen enligt följande: ”Det strider inte mot LOU att vid upphandling ställa krav på minimilön som återfinns i ett centralt och allmängiltigt kollektivavtal. Det ligger inom kommunens rätt att definiera föremålet för upphandlingen och ta sociala hänsyn utifrån egna preferenser och behov samt att bedöma vilka avlöningsmodeller i ett kollektivavtal som är ändamålsenliga sett till föremålet för upphandlingen.”

För det första finns inte allmängiltiga kollektivavtal i Sverige. Det borde en svensk domstol känna till. Allmängiltigförklaring innebär att hela eller delar av ett kollektivavtal ska gälla för alla företag inom en bransch oavsett om företaget har avtal eller inte. Vidare säger domstolen att upphandlande myndighet inte behöver bry sig om vad parterna på arbetsmarknaden kommit överens om utan kan plocka lite som man vill ur kollektivavtalet, i det här fallet den andra lönemodellen. Det finner domstolen inte heller som ett problem eftersom talan avslås.

Det känns minst sagt rättsosäkert att en svensk domstol visar så stora kunskapsbrister om den svenska partsmodellen.

FAKTARUTA

I Sverige är det frivilligt att vara med i ett fackförbund. Det är också frivilligt för företag att vara med i en arbetsgivarorganisation. 90 procent av arbetsmarknaden täcks av kollektivavtal genom den höga anslutningsgraden till arbetsgivarorganisationerna. Den fackliga anslutningsgraden är betydligt lägre. 60 procent av arbetare är med i ett LO-förbund och trenden är minskande.