Publicerat: 7 september 2015

Regeringen slopar den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen – trots ökande sjukfrånvaro

Regeringen kommer i budgetpropositionen föreslå att den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen slopas. Trots att en parlamentarisk majoritet i riksdagen har tillkännagivit att man vill behålla den bortre tidsgränsen, och trots att flera tunga remissinstanser riktar tydlig och kraftig kritik mot regeringens förslag. Även regeringens egen expertmyndighet Försäkringskassan vill behålla den bortre tidsgränsen och skriver i sitt remissvar att ”Försäkringskassans sammantagna bedömning är att tidsgränser i sjukförsäkringen, inklusive en bortre tidsgräns, är väsentliga komponenter i en väl fungerande sjukförsäkring och därmed i ambitionen att sjukfrånvaron ska ligga på en stabil och låg nivå”.

Den reformerade sjukförsäkringen med fasta bedömningstidpunkter och en bortre tidsgräns har inneburit mer aktivitet och tidigare insatser. Innan sjukförsäkringen reformerades kunde sjukpenning lämnas utan bortre tidsgräns, vilket innebar att sjukskrivning kunde pågå under mycket långa perioder och utan att den försäkrades arbetsförmåga prövades eller efterfrågades. I början av 2000-talet nådde också sjukskrivningstalen extremt höga nivåer som inte var hållbara.

Att avskaffa den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, samtidigt som sjukfrånvaron ökar och då studier visar att Försäkringskassan inte genomför kontroller och bedömningar av rätten till sjukpenning i den utsträckning som man borde, riskerar att leda till ännu högre och längre sjukfrånvaro. Istället för att lägga förslag som spär på den ökande sjukfrånvaron, borde regeringen prioritera insatser som tar tillvara arbetsförmåga och underlättar återgång i arbete. Då kan regeringen också nå målet om en låg och stabil sjukfrånvaro.