Publicerat: 12 maj 2016

Risk för bestående tudelad arbetsmarknad

Ny AF-statistik. Trots ljuspunkter i ekonomin sjunker arbetslösheten endast marginellt. Unga långtidsarbetslösa minskar generellt, men utrikes födda ungdomars arbetslöshet ökar. Samtidigt hackar regeringens paradreform: traineejobben.Arbetsmarknaden

Idag presenterades Arbetsförmedlingens månadsstatistik för april. Arbetslösheten minskar med endast 0,2 procentenheter jämfört med samma period 2015 och landar på 7,5 procent, trots en ökande efterfråga i ekonomin. Samtidigt som det finns fler vakanser så ökar arbetslöshetstiderna.

En förklaring är antalet inskrivna utomeuropeiskt födda som nu kommer in i statistiken. Det ger en fingervisning om integrationsutmaningarna framöver när förra årets flyktingkris ger avtryck i registret. Det visar på en tudelad arbetsmarknad som riskerar att förvärras framöver.

Unga långtidsarbetslösa i jobbgarantin minskar, vilket är glädjande. Det beror sannolikt på det relativt gynnsamma konjunkturläget, ökad offentlig konsumtion som följd av flyktingkrisen och en påtagligt minskande ungdomsgrupp.

Samtidigt är det oroväckande att arbetslösheten bland utrikes födda ungdomar mellan 18-24 år ökar. Och för de med arbetslöshet över 12 månader är det 20 procent fler på ett år.*

Regeringens viktigaste jobbreformer går dessutom alltjämt långsamt. Traineejobben lyfter inte. Det är i dagsläget endast 133 traineejobb över hela landet. De så kallade ”utbildningskontrakten” uppfyller endast 897 platser. Inför valet 2014 utlovades från regeringen 32 000 traineejobb och 20 000 utbildningskontrakt.

I veckan presenterade Svenskt Näringsliv nya siffror om regeringens jobbmål som kräver nästan en halv miljon nya jobb. Det kräver en offensiv reformagenda för stärkt konkurrenskraft och fler jobb i växande företag. Här finns ett antal reformer som kan sjösättas redan idag.

*Det är viktigt att i den delen av statistiken påminnas om att många unga NEET:s inte söker sig till AF. Det kan alltså vara positivt om de nu dyker upp i AF:s statistik för att få stöd. Detta bör undersökas mer noggrant.