Publicerat: 31 maj 2018

S missar arbetsmarknadens verkliga utmaningar

missar måletKompetensförsörjningen, tudelningen och integrationsutmaningen bedöms vara de främsta utmaningarna på svensk arbetsmarknad. Men av detta syns inga spår i Socialdemokraternas handlingsprogram för en trygg arbetsmarknad som presenterades igår. Många av Socialdemokraternas förslag leder istället till sämre kompetensförsörjning, ökad tudelning och sämre möjligheter för svaga grupper att komma i arbete.

Arbetsförmedlingen skriver i sin Arbetsmarknadsrapport att ”Andelen av de arbetssökande som har en utsatt ställning på arbetsmarknaden har ökat och var under 2017, cirka 75 procent.” SNS Konjunkturråd konstaterade i sin senaste rapport ”att ”unga lågutbildade, äldre arbetslösa och utomeuropeiska invandrade har fått det allt svårare.” Tillväxtverkets rapport ”Företagens villkor och verklighet 2017” slår fast att ”brist på lämplig arbetskraft är största tillväxthindret.”

Av dessa viktiga utmaningar syntes inga spår i Socialdemokraternas program för en trygg arbetsmarknad. Däremot finns det gott om förslag som faktiskt kan förvärra situationen på arbetsmarknaden.

Förslaget att avskaffa allmän visstid är ett direkt slag mot dem som vill ta sig in på arbetsmarknaden. Statistiken från SCB är glasklar på detta område. Visstidsanställningar är vägen in på arbetsmarknaden och leder i hög utsträckning också vidare till ett fast jobb. Skulle förslaget bli verklighet skulle dessutom företagens förutsättningar att bemanna sina verksamheter försämras. Det samma gäller förslagen om förstärkt rätt till heltidsanställning, begränsning av delade turer och stopp för så kallad hyvling. Det bör påpekas att deltidsanställda redan idag har företrädesrätt till ”mertid”. I de fall så kallade delade turer tillämpas är det ofta på grund att arbetsgivaren strävar efter att erbjuda tillsvidaretjänster och heltidstjänster men att behovet av arbetskraft varierar över dagen.

Att S vill begränsa arbetskraftsinvandringen är känt sedan tidigare. Även det skulle vara en reform som försämrar företagens kompetensförsörjning. Idag finns det drygt 140 000 lediga platser anmälda hos Arbetsförmedlingen, många av dessa jobb tillsätts inte. Vissa företag väljer då att söka arbetskraft utomlands, trots att det är förknippat med avsevärda transaktionskostnader. En begränsning av arbetskraftsinvandringen gör det svårare för företagen att rekrytera och gör att företag tvingas tacka nej till order eller avstå från tillväxt. En myndighetsbaserad arbetsmarknadsprövning i kombination med krav på särskild utbildning kommer att försämra kompetensförsörjningen, både av hög- som lågkvalificerad arbetskraft.

Programmet innehåller några områden där Socialdemokraternas lägesanalys är mer korrekt. Det gäller till exempel problematiken där kriminella missbrukar och skor sig på till exempel anställningsstöden. Vi ser behov av att Arbetsförmedlingen i högre utsträckning använder anställningsstöden på ett sätt som beaktar behovet av konkurrensneutralitet än vad som sker idag. Vi ser också ett behov av en stärkt omställningsförmåga på den svenska arbetsmarknaden. Om detta samtalar Svenskt Näringsliv nu med LO. I de samtalen är vår utgångspunkt att en genomgripande reformering av anställningsskyddet och Arbetsförmedlingen är nödvändig.

Vi efterfrågar en politisk diskussion och verkningsfulla reformförslag kring de verkliga utmaningarna på svensk arbetsmarknad. Vi ser behov av reformer för en mer öppen och inkluderande arbetsmarknad där förutsättningarna för jobbskapande och integrations stärks.