Publicerat: 4 mars 2015

Samsyn nödvändig för framgångsrik arbetsmiljöstrategi

Tisdagen den 3 mars hölls det första av tre seminarier inom ramen för regeringens arbetsmiljöstrategi hos AFA Försäkring. Temat var en nollvision för dödsolyckor i arbetslivet. Det finns en total enighet kring behovet av att arbeta vidare med att minska antalet dödsolyckor och kring behovet av bättre kunskap om vad som faktiskt orsakar dödsolyckorna. Flera av talarna betonade att breda, generella lösningar knappast är det som kommer att göra bäst nytta. Istället behöver man leta efter insatser med större precision.

 

Det är tydligt att det är vissa branscher som är särskilt riskfyllda och där behöver man hitta vassare åtgärder som är anpassade för just dem. Bland de mest utsatta branscherna finns bygg-och anläggningsindustrin samt jord- och skogsbruk. Redan idag pågår mycket arbete och även om byggsektorn är olycksdrabbad så är ändå svensk byggbransch den minst olycksdrabbade i världen enligt Byggindustriernas vd Ola Månsson. Det visar att det går att göra mycket inom ramen för partsamverkan. När det gäller jord- och skogsbruk är en del av problemet att många är ensamföretagare vilka är svåra att nå med information då de sällan är med i någon arbetsgivarorganisation.

 

Anna Middelman, chefjurist på Arbetsmiljöverket berättade om verkets arbete med att bekämpa företag som av olika anledningar inte följer regelverket, så kallade ”grå företag”. Dessa företag utsätter sina medarbetare för risker och snedvrider konkurrensen. Svenskt Näringslivs vice vd Christer Ågren betonade vikten av att Arbetsmiljöverket verkligen får möjlighet att hitta och lägga sanktioner mot de företag som inte följer regelverket.

 

Det fanns även en enighet om att en av de viktigaste insatserna handlar om att förverkliga den idé som fack och arbetsgivare tillskrev den förra regeringen om – ett kunskapscentrum för arbetsmiljöforskning. Då kan man på ett bättre sätt samla – och sprida – kunskap om effektiva sätt att minska olycksriskerna ute på våra arbetsplatser. Dessutom är det betydelsefullt att ytterligare stärka samsynen kring var vi står i arbetsmiljöarbetet och även var problemen ligger. Både AFA Försäkring och Arbetsmiljöverket bidrog med klargörande dragningar kring hur det ser ut idag. Flera talare betonade att en gemensam verklighetsbild är en förutsättning om man vill nå resultat.

 

Från Svenskt Näringslivs sida hoppas vi på fortsatta bra diskussioner inom ramen för regeringens arbetsmiljöstrategi.