Publicerat: 7 juli 2016

Särskilt goda skäl för Sverige att reformera LAS

Det är särskilt gynnsamt att göra reglerna om uppsägning mer flexibla i länder som har stor skillnad i anställningsskydd mellan tidsbegränsade och tillsvidareanställningar. Det konstaterar OECD i publikationen Employment Outlook 2016 som publiceras idag. Slutsatserna är mycket relevanta och intressanta för den svenska arbetsmarknaden eftersom reglerna för tillsvidareanställningar är bland de mest rigida samtidigt som våra regler för tidsbegränsade anställningar är bland de mest flexibla inom OECD.

OECD:s forskningsstudie granskar effekter av strukturreformer på arbetsmarknaden och särskilt reformer av anställningsskyddet. Den teoretiska utgångspunkten är att ett ineffektivt utformat anställningsskydd begränsar antalet jobb som skapas och motverkar en effektiv användning av arbetskraften i form av att kompetensen inte används på bästa sätt.

OECD redogör för tidigare forskningsresultat som visar på positiva sysselsättningseffekter av reformer som gör anställningsskyddsreglerna mer flexibla. Dessutom medför mer flexibla anställningsskyddsregler en ökning av både uppsägningar och rekryteringar vilket över längre tid möjliggör mer effektiv fördelning arbetskraften. Som ett resultat av detta samvarierar flexiblare anställningsskyddsregler med ökad produktivitet och ekonomiskt tillväxt.

Resultaten i den nya OECD-studien visar att reformer av anställningsskyddet har positiva effekter på lönenivåer och sysselsättningen för personer med relativt låg utbildning ökar. På kort sikt kan reformerna medföra negativa effekter i form av lägre sysselsättning och/eller löner. Men de initiala negativa effekterna är avsevärt mindre och inte ens statistiskt signifikanta om reformerna genomförs i period av tillväxt och ökande sysselsättning. Och i länder, som Sverige, med hög grad av dualism (skillnad i anställningsskydd beroende på anställningsform) uppkommer inga negativa effekter på kort sikt.

OECD ger med denna nya forskning ytterligare evidens för att reformer av anställningsskyddsreglerna ger positiva effekter för sysselsättning och löner. Dessutom skulle mindre rigida regler avseende tillsvidareanställningar minska den omotiverat stora och skadliga skillnad som råder mellan tidsbegränsade och tillsvidareanställningar i anställningsskyddet i Sverige idag.