Publicerat: 30 januari 2017

Spännande potential för stor AF-reform

I lördags öppnade Elisabeth Svantesson (M) för en större reform av Arbetsförmedlingen (AF). Svenskt Näringsliv har efterlyst genomgripande förändringar under en längre tid. Det är därför ett välkommet besked som kan borga för en större reform med bred förankring. Nästa steg handlar om vägledande principer och tillvägagångssätt. Erfarenheter visar att genomförandet avgör resultatet.

AF står med betydande problem. Företagen använder tjänsterna i allt mindre omfattning. Förtroendet är mycket lågt. Insatserna levererar inte tillräckliga resultat. Åtgärder som traineejobb, extratjänster och snabbspår lyfter inte. Samtidigt växer anslaget till myndigheten för varje år som går och uppnår snart 80 miljarder kronor.

Kritiken är utbredd sen lång tid tillbaka och stödet för en omfattande reform torde vara starkt. Det står klart att förtroende även bland fackens medlemmar är väldigt lågt. Till exempel: över 70 procent av LO:s medlemmar saknar förtroende för AF. Förbund som IF Metall har redan startat egna platsbanker. På den privata sidan är bemanning- och rekryteringsföretag en naturlig och professionell del på den svenska matchningsmarknaden. Företag som Linked In ligger redan hästlängder före AF:s matchningstjänst.

Det viktigaste beskeden som gavs i intervjun med Svantesson (M) är följande: myndigheten behöver göras om i grunden och uppdraget behöver renodlas. Huvuddelen av matchningsuppdraget ska begränsas och outsourcas. AF:s roll stannar vid kontroll, behovsbedömning och upphandling. Föregångsbild för insatser mot långtidsarbetslösa är Storbritannien.UK bild

I UK-exemplet finns ett antal principiella utgångspunkter att ta fasta vid, vilket uppmärksammades i SN:s rapport ”Storbritanniens jobbmirakel – lärdomar för Sverige” (2015). För det första har kostnaderna halverats efter införandet av reformen Work Programme

Erfarenheterna från Storbritannien visar emellertid på behov av väl upparbetad upphandlingskompetens. Upphandlingen sköts inte av motsvarande AF, utan från departementet. Detta är en udda fågel som inte skulle gå i Sverige, men det visar på behovet av tydlig styrning vilket kommer att vara fallet även här hemma och frågan huruvida AF därför ska fortsätta upphandla kan diskuteras. UK har en helt annan erfarenhet av Contract Management och dessa kunskaper behöver tas tillvara.

Resultatsystem är helt avgörande för att följa leverantörernas tilldelning av deltagare, men också för att göra processen transparent. Här hemma finns nu ett rating-system inom ramen för Stöd och matchning. Ett sådant embryo som nu används i Sverige, och tycks fungera tillräckligt väl, bör även användas framgent. Även ett ersättningssystem baserat på resultat är väl utformat i Storbritannien och behöver undersökas ytterligare.STOM

Behovsbedömningen i Storbritannien är outsourcad och har kommit betydligt längre än här hemma. Det kommer att vara helt avgörande att en sådan grundbult återfinns i ett nytt system här hemma. Det är glädjande att t.ex. AF-utredning under Cecilia Fahlberg har visat ett intresse att fördjupa sig mer i hur ett sådant system kan införlivas i Sverige.

Slutligen kommer upphandlingsdelarna varit förenade med målkonflikter och juridisk-tekniska attribut att utforma. Dagens LOU vad gäller arbetsmarknadsutbildningar har visat på stora problem där tiotusentals kurser står stilla. Samtidigt har ett för lättvindigt valfrihetssystem historiskt varit kantat med informations- och uppföljningssystem samtidigt som dåliga aktörer inte gallrats ut och goda leverantörer premierats i tillräcklig omfattning.

Sannolikt kommer därför en större svensk AF-reform i större tappning landa i en kombination av best practice från andra länder som tar det bästa från dem och nyttjar samtidigt de goda exempel som finns här hemma i form av Stöd och Matchning, om än att insatsen finns på en liten nivå. Detta uppmärksammades så sent som förra veckan i en nyligen utgiven SN-rapport om resultat-system. Det kommer samtidigt att vara viktigt att den kunskap som finns hos existerande leverantörer tas tillvara. En grundlig juridisk genomlysning kommer därtill vara viktig att få på plats inom kort.

Alla involverade organisationer, aktörer och myndigheter borde redan nu förbereda för att en fungerande struktur ska komma på plats så snart som möjligt. Fokus bör ligga på att begränsa uppdraget, renodla verksamheten, avveckla program som inte levererar, fokusera på resultat och se till att kostnadseffektivitet står i centrum.