Publicerat: 27 september 2016

Svenskt Näringsliv och LO etablerar gemensam bild av visstidsanställningar

Svenskt Näringsliv och LO har tillsammans undersökt förekomsten av visstidsjobb på svensk arbetsmarknad och vi har på en övergripande nivå skapat en gemensam bild av behovet och omfattningen av dessa jobb.

Som grund för rapporten har vi tillsammans diskuterat med företagsledare och fackliga ombudsmän om deras syn på visstidsanställningarna. Vi har också låtit SCB genomföra en enkätundersökning bland visstidsanställda om deras arbetssituation och har studerat SCB:s statistik över visstidsanställda. Det har varit viktigt att etablera en gemensam bild av detta eftersom debatten är återkommande och bitvis överdriven och polariserad. Ett syfte med arbetet har varit att just minska polariseringen i debatten.

Det har varit värdefullt att höra fackliga företrädares syn på behovet av visstidsanställningar och att höra företagsledare berätta om deras behov av visstidsanställda som styrs av att efterfrågan varierar, ordinarie medarbetare är frånvarande samt om hur efterfrågan blir allt svårare att förutsäga. Ett av de företag vi träffade har bildat ett eget bemanningsbolag för att bättre och mer systematiskt hantera frånvaro och behovet av visstidsanställda. Ett annat företag vars verksamhet var säsongsvarierande har köpt upp andra verksamheter för att göra företaget mindre säsongsberoende och kunna erbjuda sina anställda mer arbete.

Företagsföreträdarna var tydliga med att de i så hög utsträckning som verksamheten tillåter tillsvidareanställer medarbetare. Visstidsanställningar används bara när det finns behov för det.

Andelen anställda med visstidsjobb har de senaste 15 åren varierat mellan 15-17 procent. Senaste notering som avser 2015 minskade andelen tidsbegränsat anställda något och uppgick till 16,5 procent. Inom offentlig sektor är andelen högre än i privat sektor och inom kultur och nöje, hotell och restaurang samt hemtjänst är andelen högre än inom andra branscher. Ungdomar under 25 år är klart överrepresenterade i gruppen visstidsanställda. Det är också vanligt att unga föredrar att ha en tidsbegränsad anställning. Varje kvartal lämnar ungefär 75 000 visstidsanställda sina visstidsanställningar för en tillsvidaretjänst.

Genom den SCB-undersökning[1] som ingår i utredningsarbetet och som besvarades av drygt 9 000 personer kan vi också konstatera följande:

  • 84 procent av de visstidsanställda har jobb hos endast en arbetsgivare. Inga statistiskt säkerställda skillnader förelåg heller mellan vare sig kön, ålder eller näringsgren.
  • Drygt 60 procent har hos sin nuvarande arbetsgivare endast haft en anställning.
  • Sju av tio har antingen ett arbetstidsschema eller fasta arbetstider. Tre av tio blir kontaktade av arbetsgivaren vid behov, till exempel när ordinarie personal är sjuka eller lediga. Ungefär hälften av de som har arbetstidsschema har ett schema som är längre än en månad.
  • Drygt 60 procent av alla visstidsanställda är nöjda med sin arbetstid medan en tredjedel säger sig vilja arbeta mer.

Det är tydligt att det finns ett behov av visstidsanställningar. Rapporten visar också att företag försöker att erbjuda andra anställningsformer och fler timmar genom att lägga om sin verksamhet. Däremot är det inte alltid möjligt att erbjuda tillsvidareanställning till den som vill ha det, ofta på grund av kraftig variation i efterfrågan av arbetsgivarnas varor och tjänster.

 

[1] Större delen av undersökningen riktades till arbetare mellan 20-64 år som inte var heltidsstuderande. Däremot ingår deltidsstudenter och personer mellan 20-24 år som också ofta har visstidsjobb.