Institutet för arbetsmarknadspolitisk- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) skriver i en ny rapport att rätt ekonomiska incitament i ersättningsmodellen i upphandling av privata förmedlingsaktörer är viktiga för att nå god effektivitet. Det är i linje med de resultat som OECD har visat var avgörande när Australien kraftigt sänkte kostnaderna för den aktiva arbetsmarknadspolitiken utan att ge avkall på effektiviteten. Australien

Det är ingen munter läsning när forskarna i Uppsala går igenom arbetsmarknadspolitikens effekter. Liksom i tidigare forskning är resultaten generellt dystra. Ett återkommande problem är dessutom att utröna kostnadsaspekterna på ett tillförlitligt sätt.

Studien från IFAU visar att det tycks finnas belägg för att en reform i Frankrike för knappt tio år sen, mellan 2007 till 2008, påverkade den offentliga inhouse-verksamheten positivt. Det förfaller att den presterade bättre som resultat av att de fick konkurrens av privata aktörer. I studien redovisas förutsättningarna för upphandlingen dock knapphändigt.

Studien refererar också till en mikro-experiment från 2009 i Tyskland, även om forskarna är mer försiktiga kring slutsatserna av det experimentet.

Under samma period genomfördes dock flera reformer i Tyskland. Den samlade bilden av de olika initiativen är blandad. Mycket talar för att initiativ mot mer av outsourcing var en av flera faktorer bakom Tysklands ganska lyckade AF-reformer under 2000-talet, vilket beskrivs mer utförligt i en nyutkommen rapport av Svenskt Näringsliv.

Om vi lyfter blicken till andra världsdelar framkommer ytterligare en annan bild. Det finns fog för att hävda att mest erkänd utvärdering om just kostnader finns om Australien-reformerna för tjugo år sedan. En OECD-studie visar att kostnaden per förmedlat jobb i Australien sjönk med 25 procent i samband med att reformen sjösattes (Grubb, 2013). Mycket tyder på att kostnaderna alltjämt fortsatte att sjunka enligt australiensiska förmedlarbranschorganissationen NESA (presentation möte i Sydney 2014).

När systemet var inkört resulterade det i att kostnaderna för jämförbara förmedlingsinsatser halverades mot vad den varit före förändringen. Effektiviteten ökade samtidigt.

Mycket tyder även på – i samtliga internationella exempel – att genomförandet är helt avgörande för resultatet. I detta ligger vikten av tydliga resultat- och uppföljningssystem. I Australien-exemplet visar Dan Finn, professor och författare bakom studier från bl.a. EU-kommissionen, att den enskilda aspekt som har haft störst betydelse för utvecklingen av Job Network var införandet av Star Rating av utförare som kom 1999. (EU, Finn, Subcontracting employment services, 2011)

Star rating innebär att aktörerna, oavsett privata, ideella eller offentliga, mäts transparent på resultat och att dessa redovisas tydligt för alla inblandade parter, inklusive arbetssökanden. I Australien-exemplet visas det i form av fem stjärnor, beroende av resultat.

Två år efter införandet av Star Rating så hade utfallet för arbetssökande i arbete efter 13 veckor förbättrats från 15 procent, till 35 procent.

OECD menar därutöver i en annan rapport att ”utvärderingar tyder på att starratingen – och dess koppling till urvalet av utförare – har haft en mycket stor betydelse för den ökade effektiviteten, så anges t.ex. effektivitetsökningen i arbetsförmedlingsverksamheten till följd av den andra upphandlingen år 2 000 till ca 25 procent” (s. 24).

Även Storbritannien har genomfört en omfattande reformering av t.ex. programmen för långtidsarbetslösa, något som uppmärksammas i ny research från 2015. Privata och ideella aktörer står för utförandet. Ett fåtal aktörer har kontrakterats av det brittiska arbetsmarknadsdepartementet.

Dessa har i sin tur underleverantörer. Resultatbaserad ersättning och uppföljning har medfört en tydligare styrning i Storbritannien-modellen. Resultat: kostnaden för insatserna har halverats på fyra års tid samtidigt som effektiviteten i programmen är ungefär på samma nivå.

Även i Sverige kan man skönja positiva effekter av just marknadsanpassning och kostnadseffektivitet i samband med tydliga resultatsystem. Ett rating-system från 2013 har utvärderats. Trots att det endast fanns till i fem månader visar en utvärdering följande:

”I rapporten visas att det finns tydliga indikationer på att publiceringen av aktörernas tidigare prestationer i form av ratingvärden har betydelse för hur arbetssökande väljer. Publiceringen av ratingvärden har stärkt kopplingen mellan utförarnas ”kvalitet” (mätt i förmågan att förmedla deltagare till jobb) och antalet nya deltagare som dessa har kunnat knyta till sig”.

”Utifrån ett mer teoretiskt perspektiv innebär resultaten att ett väsentligt villkor för potentiella samhällsekonomiska effektivitetsvinster är uppfyllt, nämligen att de leverantörer som presterar bättre ökar sina marknadsandelar. Det skapar incitament för alla leverantörer att sträva efter att förbättra kvaliteten på sina tjänster så att den genomsnittliga kvaliteten ökar över tid”.

Detta är lovvärt. Ännu viktigare är att AF nu genomför en liknande rating-metod inom ramen för upphandlingen aktörer inom ramen för upphandlingen av Stöd och Matchning. Och det finns idéer att på allvar införa ett profiling-instrument för att bedöma en individs behov på ett strukturerat sätt. Kanske finns här pusselbitar som kan komma till användning i en ny AF-modell för Sverige?

Avslutningsvis, svensk arbetsmarknadspolitik står inför en omdaning. Systemet är djupt ifrågasatt samtidigt som kostnaderna skenar. Det finns trots allt mycket som talar för att – rätt genomfört – kan resultaten öka samtidigt som de skattekronor som satsas ger större effekt.