Publicerat: 9 september 2016

Vad händer med sjukfrånvaron?

Att sjukfrånvaron i Sverige har ökat den senaste tiden har knappast undgått någon. Sjukpenningtalet, som fångar antalet utbetalda dagar med sjukpenning per registrerad försäkrad* i åldrarna 16-64 år, ökade med 77 procent mellan 2010 och 2015. I sammanhanget är det dock värt att nämna att sjukfrånvaron aldrig varit så låg som just 2010.

Utvecklingen är förstås oroande, men det finns ljusglimtar. I Försäkringskassans prognos från augusti visar det sig att myndigheten tidigare under året överskattat ökningen av sjukfrånvaron. Utgifterna för sjukpenning för 2016 har nu skrivits ned med hela 3 miljarder kronor jämfört med anslaget för i år. För hela prognosperioden, som sträcker sig till 2020, har utgifterna för sjukpenning totalt skrivits ned med nästan 20 miljarder.

Prognoser är nästan alltid osäkra, vilket också Försäkringskassan är noga med att påpeka. Något som däremot är säkert är att ökningstakten för antalet startade sjukfall tydligt har dämpats sedan slutet av 2015. Under perioden 2017-2020 väntas inflödet av nya sjukfall öka i samma takt som arbetskraften ökar. Även de långa sjukfallen visar en tydligt dämpad ökningstakt och allt fler sjukfall avslutas i samband med de fasta tidsgränser för bedömning av arbetsförmågan som finns i sjukförsäkringen.

Dämpningen vi ser nu beror sannolikt på flera olika saker. I ESO-rapporten Sjukskrivningarnas anatomi från februari i år (som jag skrivit om här) diskuteras betydelsen av normer och attityder för sjukfrånvarons utveckling. Att sjukfrånvaron fått sådan uppmärksamhet både politiskt och i media kan därför säkert ha spelat in.

Försäkringskassan lyfter själva i sin prognos att myndighetens arbete med att öka kvaliteten i utredningar och bedömningar av arbetsförmåga sannolikt bidragit till dämpningen vi nu ser. Det är alltså ingenting i regelverket som har ändrats, utan bara hur regelverket efterföljs. Detta är i linje med vad vi vet från forskningen om vad som tidigare bidragit till att minska sjukfrånvaron.

Det är bra att Försäkringskassan lyfter sin egen roll i sjukförsäkringen eftersom det sätter fingret på ett perspektiv som tyvärr ofta saknas när sjukfrånvaron och dess utveckling diskuteras i Sverige. Nämligen det att regeltillämpningen spelar roll.

*Försäkrade är de som bor och arbetar i Sverige och omfattas av det svenska socialförsäkringssystemet.