Publicerat: 23 februari 2016

Vad menar LO med låga löner?

Idag presenterar LO rapporten ”Lön eller sysselsättning eller bådadera”. I rapporteringen kring rapporten framställs det som att låga centrala avtal inte har någon positiv effekt på sysselsättningen.

Men det som egentligen avses med låga löneökningar är ”löner som ligger i underkant av löneutrymmet”. Det som uppfattas som låga löneökningar i allmänhetens ögon kan alltså vara för höga löneökningar när löneutrymmet är litet och vice versa.

Löneutrymmet definieras i sin tur som det utrymme som är kompatibelt med ett internationellt avkastningskrav för näringslivet och som skapas av produktivitetstillväxt och inflation. Rapporten bekräftar också att när vinstandelen minskar, vilken den har gjort sedan Industriavtalets tillkomst, är det befogat med långsammare löneökningar.

Detta är en viktig skillnad mot hur både rapporten och seminariet har sålts in där det tycks handla om låga versus höga löneökningar i allmänhet och om lön verkligen spelar roll för sysselsättning.

Rapportens huvudpoäng är istället att det är svårt att uppnå maximal sysselsättningseffekt av återhållsamma löneavtal på grund av brist på samordning. Rapportens slutsats är därför att det inte finns någon poäng för LO att vara mer återhållsamma än vad löneutrymmet medger.

Slutsatsen att det finns ett kausalt samband mellan arbetares och tjänstemäns löneutveckling kan dock ifrågasättas. Ett centralt antagande i rapporten är att om LO är återhållsamma i sina centrala löneförhandlingar kommer tjänstemännen att få betydligt högre löneökningar i sina mer decentraliserade förhandlingar och således ”äta upp hela löneutrymmet”. LO kan således förhindra detta genom att ta ut mer i sina avtal. Detta antagande bygger dock på att kapital är helt rörligt mellan sektorer och branscher.

Detta antagande bygger också på att relativlöner inte har någon betydelse för den makroekonomiska utvecklingen, vilket bland andra Arbetsmarknadsekonomiska rådet poängterade inte stämmer i sin senaste rapport.

Det finns en stor enighet om att relativlöner både påverkar sysselsättningsmöjligheter och humankapitalinvesteringar. Forskningen tyder också på att ökad lönespridning (när den är initialt låg) höjer företagens produktivitet.

Rapporten missar därför att det även har betydelse hur löneutrymmet fördelas – något som är centralt för både sysselsättningsutvecklingen och den ekonomiska utvecklingen framöver.