Publicerat: 3 december 2019

Åtgärda inlåsningseffekten av importmoms

Ett företag som bedriver momspliktig verksamhet har som huvudregel avdrags- eller återbetalningsrätt för moms på sina inköp och importer.

Den svenska tillämpningen av avdragsrätt för importmoms vid bristande efterlevnad av tullagstiftningen innebär dock att moms inte blir avdragsgill eller återbetalningsbar. Det uppkommer en inlåsningseffekt av importmomsen. Detta trots att grunden för momssystemet är att momsen inte ska vara en kostnad för företagen utan ska bäras av slutkonsumenten.

Ett fall där inlåsnings­effekten av importmoms uppkommer är när en lastbil av misstag passerar svensk gräns vid import från Norge utan att nödvändiga tullformaliteter är avklarade. Inlåsningen kan inte heller undanröjas genom att t.ex. backa lastbilen för att försöka läka misstaget. Vidare uppkommer inlåsningseffekten vid exempelvis en lagerdifferens på tullager eller brister i tullhantering vid andra tullförfaranden så som transitering av varor under tullövervakning. Gemensamt för dessa misstag är att det ofta handlar om förbiseenden och misstagen är dessutom något som företagen själva upplyser om.

Vid bristande efterlevnad av tullagstiftningen kan Tullverket med stöd av tullagstiftningen bestämma vem som ska vara betalningsskyldig (gäldenär) för en import och därmed frångå en eventuell importdeklaration. Vanligtvis blir den som orsakat den bristande efterlevnaden, exempelvis ett transportföretag, gäldenär och därmed skattskyldig för importmomsen. Oavsett om det är företagen eller Tullverket som upptäcker den bristande efterlevnaden.

När varken den felande parten eller varuägaren beviljas avdrag eller återbetalning av importmomsen leder det till betydande ekonomiska konsekvenser för de inblandade företagen. Konsekvensen blir att ett misstag i tullhanteringen i Sverige kan äventyra ett företags existens. I flera fall har exempelvis transportbolag blivit debiterade miljonbelopp i importmoms, vilket får stor påverkan i en bransch med hård konkurrens och små marginaler.

I andra EU-länder kan liknande brister läkas och inlåsning av momsen uppkommer inte där. I exempelvis Danmark kan importmomsen vidarefaktureras till varuägaren som har avdragsrätt på motsvarande sätt som andra importer till verksamheten.

Dagens konsekvenser är oproportionerliga och strider mot momsens syfte och ändamål. Problemet med tillämpningen av nuvarande svenska regler ökar i takt med den ökande handeln. Det är därför angeläget att den inlåsningseffekt av importmoms som finns i nuvarande tillämpning åtgärdas så att konkurrenskraftiga villkor på detta område kan säkerställas för företagande och jobb i Sverige. Mot bakgrund av detta har Svenskt Näringsliv skickat en hemställan till regeringen om tillägg i mervärdesskattelagen som ska åtgärda problemet med inlåsningseffekten av importmoms.

Innehåll A–Ö

Fler sajter från oss

Utöver svensktnaringsliv.se står Svenskt Näringsliv bakom ett flertal andra webbplatser. Några av dessa hittar du nedan.

www.fplus.se

Nyhetstjänsten ƒPlus

Svenskt Näringslivs nyhetstjänst med de viktigaste nyheterna från Sverige och världen, med möjlighet till fördjupning och perspektiv, helt efter dina val och intressen.

www.fplus.se »

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt

Nyhetsportal om svensk arbetsmarknad med nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning, kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft.

arbetsmarknadsnytt.se »

Ekonomifakta.se

Ekonomifakta

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten. Våra källor är offentlig svensk och internationell statistik.

ekonomifakta.se »

Foretagsklimat.se

Företagsklimat

Näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätsvar från tiotusentals företagare och politiker som bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet i Sverige.

foretagsklimat.se »

valfardsskaparna.se

Välfärdsskaparna

Här visas vad företagens och deras anställdas skatter motsvarar i form av till exempel lärare eller förskoleplatser.

valfardsskaparna.se »

finfa - en del av Svenskt Näringsliv

finfa

Finfa – en del av Svenskt Näringsliv erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar service.

finfa.se »

fTalang

fTalang

fTalang är ett initiativ för att identifiera, coacha och utveckla framtidens ledare i samhälle och näringsliv.

ftalang.se »

Jobbamedlonen.se

Jobba med lönen

Verktyg som hjälper er att strukturera och planera lönearbetet, så att det gynnar företagets mål och medarbetare.

jobbamedlonen.se »