Publicerat: 15 november 2019

Åtgärda momsproblemen – sluta skyll på EU

Sverige är i akut behov av en momsreform. Inte sällan delar politiker, olika beslutsfattare och opinionsbildare den problembild som näringslivet framför. Alla tycks vara överens om att systemet är föråldrat och i stort behov av förändringar. Tyvärr hörs nästan lika ofta att momsen är en EU-fråga, det framförs att Sverige inte har möjlighet att på ett nationellt plan minska de problem och snedvridningar som följer av dagens regler för att momsreglerna har sin grund i ett EU-direktiv. Detta är fel. 

Inom EU är visserligen momsen principiellt sett harmoniserad, men det finns flera möjligheter till nationella anpassningar. I en ny rapport från Svenskt Näringsliv konstateras att Sverige på eget initiativ kan reformera momsreglerna. Detta beror på att EU-direktivet även består av regler där medlemsstaterna ges ett stort utrymme att välja nationell utformning. Särskilt vad gäller finansiella tjänster, vadslagning och lotterier samt fastighetsområdet ges stora möjligheter. 

Det är hög tid att den politiska diskussionen vidgas från att endast avse skattesatser till att istället diskutera de problem som finns inom momssystemet och möjliga lösningar på dessa. Det håller helt enkelt inte att skylla på EU. 

Hur tycker vi att momssystemet ska vara utformat och fungera? Låt diskussionerna om en skattereform börja med den momsreform eller de momsreformer som så väl behovs. Stora förenklingar och förbättringar kan göras som till och med kan förstärka skatteintäkterna.