Publicerat: 13 januari 2017

EU-direktiv om tvistelösningsmekanismer vid dubbelbeskattning – ett efterlängtat förslag

Internationell dubbelbeskattning är ett stort problem för många bolag och ett hinder mot gränsöverskridande handel och investeringar. EU-kommissionen har angivit att dess målsättning med den inre marknaden är ett rättvist, effektivt och tillväxtvänligt bolagsskattesystem som bygger på principen att företag ska betala skatt i det land där vinsterna görs.

I dagsläget finns det dessvärre inget effektivt verktyg för att undanröja de många dubbelbeskattningssituationer som uppstår när två eller flera länder gör anspråk på skatt för samma inkomst. För bolagen innebär detta minskad förutsebarhet och säkerhet vilket försvårar investeringsbeslut i samband med internationella transaktioner.

Mot denna bakgrund är det mycket välkommet att EU-kommissionen i oktober förra året lade fram ett förslag till direktiv om tvistelösningsmekanismer vid dubbelbeskattning. Förslaget innehåller bestämmelser om ett förfarande hur myndigheterna i medlemsstaterna ska lösa fall av dubbelbeskattning. Om medlemsstaterna inom en tidsbegränsad period inte lyckas enas om en lösning hänskjuts frågan till en rådgivande kommitté vars beslut blir bindande för medlemsstaterna.

I spåren av OECD:s omfattande BEPS projekt (Base Erosion Profit Shifting) är i princip riktlinjerna för hela det internationella skatteregelverket under omvälvning. Det politiska trycket, med G20-länderna i täten, att skärpa skattelagstiftningen är mycket stort och betydande förändringar är att vänta inom en rad områden. Förslagen har tagits fram av OECD på mycket kort tid utan någon ordentlig konsekvensanalys och möjlighet till tid för eftertanke. Risken för ett ökat antal tvister länder emellan om hur de nya reglerna ska tolkas är betydande. Antalet fall av dubbelbeskattning var stort redan innan BEPS projektet drogs igång och förväntas öka dramatiskt i takt med att BEPS reglerna börjar att implementeras.

Det finns ingen tid att förlora. Medlemsländerna bör snarast implementera tvistelösningsdirektivet.