Publicerat: 9 november 2018

EU-parlamentet delar kritik mot momsförslag

Tidigare i veckan släppte EU-parlamentet en intressant rapport om momsbedrägerier. Givetvis är det angeläget att bekämpa all form av skatteundandragande. Från ett svenskt perspektiv är det därför betryggande att konstatera att vi får in nästan alla momsintäkter. Tillsammans med Luxemburg har Sverige nämligen EU:s lägsta momstapp (eng. VAT Gap dvs. skillnaden mellan teoretisk moms och faktisk) vilket enligt EU:s beräkningar uppgår till endast 1 %.

Just nu pågår den största momsreformen på 25 år inom EU. Det mest omfattande förslaget rör det så kallade slutliga momssystemet. I vårt remissvar till det slutliga systemet är vi i flera avseenden mycket kritiska. En del av denna kritik handlar om hur momsbedrägerier bäst motverkas. Vi konstaterar att rapporten från Europaparlamentet gör liknande bedömningar som vi.

I rapporten framhålls bl.a. att det förslagna systemet

  • reducerar karusellbedrägerier men möjliggör andra typer av bedrägerier;
  • innebär att momsuppbörden ”outsourcas” till andra medlemsländer varför ländernas kontroll över sina momsintäkter minskar och systemet kräver att medlemsstaterna litar på varandra;
  • innebär att det kommer ta längre tid för länderna att upptäcka om moms inte har betalats in;
  • ökar möjligheten för en bedragare att undkomma upptäckt;
  • innebär en högre administrativ börda för länder med hög skattesats (t.ex. Sverige) eftersom dessa systematiskt kommer att utsättas för gränsöverskridande bedrägerier; samt
  • väcker frågan om Sverige kan lita på att andra länder är effektivare i sin momshantering av svensk moms än av sin egen moms.

I vårt remissvar konstaterar vi att Sverige kommer att smittas av andra länders momstapp och svenska skatteintäkter kommer gå förlorade om förslaget antas i nuvarande form. Därutöver påpekar vi även riskerna kring kapitalbindningskostnader, regelbörda och olikbehandling av skattskyldiga m.m.

Nu hoppas vi att den publicerade rapporten ökar intresset för momsreformen och den framförda kritiken. Momssystemet måste förenklas och förbättras så att handeln underlättas på den inre marknaden. Momsbedrägerierna måste naturligtvis bekämpas men måste hanteras med rätt verktyg.