Publicerat: 13 mars 2018

Förslag om ändrade sekretessregler i Skatteverkets verksamhet berör känsliga integritetsfrågor

I en promemoria från Skatteverket http://www.regeringen.se/remisser/2017/12/remiss-av-skatteverkets-promemoria-nagra-fragor-om-arbete-mot-skattebrott föreslås dels att den s.k. brottskatalogen avseende vilka brott Skatteverket ska utreda utvidgas, dels att sekretessbestämmelserna om när information får överföras från den brottsbekämpande verksamheten till annan verksamhet och omvänt vid Skatteverket fundamentalt ska ändras. I dag gäller i princip absolut sekretess för överföring av uppgifter. Nu föreslås i stället att en intresseavvägning ska göras mellan intresset av att få utbyta information mellan olika delar av Skatteverket och det intresse som skyddas av sekretess. Avsikten är enligt förslaget att det ska finnas en presumtion för att uppgiften ska få överföras.

Inga företrädare för näringslivet har funnits med på remisslistan, trots att förslaget berör vad som kan sägas vara en kärna i de skattskyldigas integritet. Detta är uppseendeväckande. Svenskt Näringsliv har därför på eget initiativ avgivit ett remissvar.

https://www.svensktnaringsliv.se/material/skrivelser/remissvar-ang-skatteverkets-promemoria-nagra-fragor-om-arbete-mot_698827.html

Vi avstyrker förslaget och anser att promemorian är så undermålig att den inte kan läggas till grund för lagstiftning. Det är inte acceptabelt att införa en möjlighet att överföra information från den brottsbekämpande verksamheten till annan verksamhet utifrån en intresseprövning enligt den modell som föreslås av Skatteverket. Förslaget kan uppfattas som att sekretessen de facto avskaffas. Vi ifrågasätter också om den föreslagna bestämmelsen är förenlig med oskuldspresumtionen i artikel 6.2 i Europakonventionen. Det kan också konstateras att promemorian inte berör förslagen i förhållande till EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Innehåll A–Ö

Fler sajter från oss

Utöver svensktnaringsliv.se står Svenskt Näringsliv bakom ett flertal andra webbplatser. Några av dessa hittar du nedan.

www.fplus.se

Nyhetstjänsten ƒPlus

Svenskt Näringslivs nyhetstjänst med de viktigaste nyheterna från Sverige och världen, med möjlighet till fördjupning och perspektiv, helt efter dina val och intressen.

www.fplus.se »

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt

Nyhetsportal om svensk arbetsmarknad med nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning, kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft.

arbetsmarknadsnytt.se »

Ekonomifakta.se

Ekonomifakta

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten. Våra källor är offentlig svensk och internationell statistik.

ekonomifakta.se »

Foretagsklimat.se

Företagsklimat

Näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätsvar från tiotusentals företagare och politiker som bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet i Sverige.

foretagsklimat.se »

valfardsskaparna.se

Välfärdsskaparna

Här visas vad företagens och deras anställdas skatter motsvarar i form av till exempel lärare eller förskoleplatser.

valfardsskaparna.se »

finfa - en del av Svenskt Näringsliv

finfa

Finfa – en del av Svenskt Näringsliv erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar service.

finfa.se »

fTalang

fTalang

fTalang är ett initiativ för att identifiera, coacha och utveckla framtidens ledare i samhälle och näringsliv.

ftalang.se »

Jobbamedlonen.se

Jobba med lönen

Verktyg som hjälper er att strukturera och planera lönearbetet, så att det gynnar företagets mål och medarbetare.

jobbamedlonen.se »