Publicerat: 24 september 2018

Förslaget till utvidgad beskattning vid tillfälligt arbete i Sverige senareläggs

Som tidigare rapporterats remitterade Finansdepartementet 2017 en promemoria från Skatteverket som innebar att uthyrd arbetskraft ska beskattas i Sverige även om arbetstagaren befinner sig i Sverige färre än 183 dagar undre ett år och är anställd av en utländsk arbetsgivare utan fast driftställe i Sverige. Efter hård kritik från remissinstanserna presenterade regeringen i slutet av sommaren ett ändringsförslag. Det nya förslaget innehöll ett undantag från skatteplikt för arbete inom en koncern vid vistelser som inte uppgår till mer än 5 dagar per tillfälle och totalt sett inte överstiger mer än 30 dagar per kalenderår. Även om ändringsförslaget var ett steg i rätt riktning mötte även detta kritik då många av de problem som tidigare påtalats av remissinstanserna skulle komma att kvarstå. Vi har erfarit att regeringen nu backat från sin intention att lägga fram en proposition med förslag till ikraftträdande den 1 januari 2019. Enligt uppgift krävs vidare beredning inom Regeringskansliet innan slutligt förslag kan presenteras för Riksdagen. Det återstår m.a.o. att se vad som händer med förslaget när en ny regering väl har kommit på plats. Även om det är glädjande att regeringen ger intryck av att ta till sig av den kritik som lämnats genom att inte forcera fram ett dåligt genomarbetat förslag innan valet, är det beklagligt att beredningsprocessen är så bristfällig. Ett skatteförslag av denna karaktär skulle självfallet hanterats inom ramen för en statlig utredning med bred expertis.