Publicerat: 23 april 2019

Hemställan om lagändring avseende koncernbidragsspärren

Den 1 januari 2019 trädde nya skatteregler för företagssektorn i kraft. Reglerna innebär bl.a. att det införts en generell begränsning av ränteavdrag i företagssektorn.

Det har emellertid visat sig att utformningen av regelverket i många fall kan få negativa skattekonsekvenser för företag som inte kan få avdrag fullt ut för sitt negativa räntenetto samtidigt som de har koncernbidragsspärrade underskott från tidigare år. Reglerna medför i en sådan situation att företaget inte kommer att kunna utnyttja sitt koncernbidragsspärrade underskott mot den ej avdragsgilla delen av det negativa räntenettot som återläggs till beskattning. Dessa företag kan därmed tvingas betala skatt trots att de har skattemässiga underskott. Dessa negativa skattekonsekvenser har underskattats av lagstiftaren och blev inte heller föremål för sedvanlig remissbehandling. Problemet som följer av detta är en brist som behöver åtgärdas snarast.

Därför har Svenskt Näringsliv idag skickat en hemställan om lagändring till Regeringskansliet. Hemställan beskriver de negativa skattekonsekvenser som den nuvarande utformningen av regelverket medför och innehåller också en lösning, inklusive förslag till lagändring. Förslaget kommer inte att undanröja alla de negativa skatteeffekter som ränteavdragsbegränsningsreglerna ger upphov till, men åtgärdar de mest akuta problemen och är angeläget att genomföra skyndsamt.