Publicerat: 6 maj 2019

Hemställan om översyn av tidpunkten för värdeöverföring vid tillämpning av reglerna om koncernbidrag

Möjligheten att ge och ta emot koncernbidrag är en viktig del av skattesystemet. Syftet är att den sammantagna skattebelastningen för en koncern ska vara densamma oavsett hur verksamheten är organiserad. P.g.a. många och genomgripande förändringar av företagsbeskattningen under årens lopp är det nödvändigt att göra en generell översyn av reglerna som påverkar beskattningen av koncerner. I avvaktan på en sådan översyn bör en justering göras redan nu. Det gäller tidpunkten vid vilken en värdeöverföring senast ska ske för att ett koncernbidrag ska vara avdragsgillt (tidsvillkoret). Svenskt Näringsliv har därför i en hemställan https://www.svensktnaringsliv.se/material/skrivelser/hemstallan-om-oversyn-av-tidpunkten-for-vardeoverforing-vid-tilla_737074.html framfört att Finansdepartementet snarast bör ta initiativ till en ändring av 35 kap. 1 § inkomstskattelagen (IL). I hemställan beskrivs vilka problem som uppstår i dagens skattesystem p.g.a. tidsvillkoret samtidigt som vi pekar på ett förslag till lösning.