Publicerat: 10 april 2017

Lämna dina synpunkter på regeringens förslag till entreprenörsskatt – senast 24 april

I november förra året kom utredningen om ändrad entreprenörsskatt med sina förslag. Det genererade hela 113 remissvar, varav närmare hälften kom från företag och företagare som direkt påverkas av förslagen.

Kritiken från remissinstanserna har haft betydelse. Den 22 mars presenterade regeringen i ett utkast till en lagrådsremiss sitt förslag. Regeringen har bl.a. valt att inte ställa sig bakom utredningens förslag till ökat lönekrav och försämrad förenklingsregel.

Men med regeringens förslag följer ändå långt gående försämringar:

 • Jämfört med dagens regler innebär regeringens förslag bl.a. att
  • skattesatsen för inkomster inom det s.k. gränsbeloppet höjs från 20 till 25 procent och
  • andelen av företagets löneunderlag som kan tillgodoräknas som lönebaserat utrymme sänks påtagligt,
   • från 50 procent av hela underlaget,
   • till 15, 30 respektive 40 procent beroende på storleken på underlaget
 • Jämfört med utredningens förslag innebär regeringens förslag försämringar, bl.a. genom att regeringen avvisar  utredningens förbättringsförslag att
  • slopa den s.k. fyraprocentsspärren (kapitalandelskravet), och att
  • koppla storleken på det s.k. lönekravet till delägarens andel av företagets löner – istället för som idag till de totala lönerna i företaget,

Det finns möjlighet att lämna synpunkter på regeringens förslag fram till den 24 april. Det är fritt fram för envar som upplever sig berörd av förslaget att skicka sina synpunkter till fi.registrator@regeringskansliet.se

Regeringens förslag återfinns här: http://www.regeringen.se/rattsdokument/departementsserien-och-promemorior/2017/03/forandrade-skatteregler-for-delagare-i-famansforetag-utkast-till-lagradsremiss/

Läs mer om regeringens förslag här

http://blogg.svensktnaringsliv.se/fokus-pa-skatterna/tva-steg-bakat-och-ett-steg-framat-forslagen-till-andringar-i-entreprenorsskatten/