Publicerat: 13 mars 2017

Lastbilstrafiken ger överskott till statskassan

Tankarna på att låta lastbilstrafiken betala en kilometerskatt för att täcka mer av sina kostnader är fel. En utredningsrapport visar att lastbilstrafiken redan idag betalar betydligt mera i skatt än kostnaderna.

Vägslitageskattekommittén, lämnade sitt förslag om vägslitageskatt (SOU 2017:11) till regeringen den 28 februari. Förslaget innebär i korthet att lastbilar över 12 ton ska beskattas och att alla allmänna vägar omfattas. Kostnaden skulle bli 0,38 -1,69 kronor per kilometer, beroende på olika variabler, bl.a. axelvikter och förekomst av draganordning för släp. Utredningen föreslog också ett utbyggt kontrollsystem, med kameror och poliskontroller.

Strax innan utredningen presenterade sitt förslag hade regeringen meddelat att man inte tänkte gå vidare med det utan i stället komma med ett eget förslag, dock osäkert när.

I diskussionerna om en vägslitageskatt liksom i direktiven till Vägslitageskattekommittén framhålls bl.a. att en vägslitageskatt ska syfta till att den tunga trafiken i högre grad ska betala sina kostnader.

I en utredningsrapport som PWC tagit fram på uppdrag av Svenskt Näringsliv redovisas de trafikrelaterade intäktsströmmarna och de summerade marginalkostnaderna som den tunga lastbilstrafiken ger upphov till. Rapporten visar att den tunga trafiken bär sina kostnader och mer därtill. Skattebelastningen är ca 7 miljarder kr högre än den samhällsekonomiska marginalkostnaden.

Rapporten i sin helhet finns här.

En vägslitageskatt på den nivå som utredningen föreslagit innebär kostnadsökningar för nästan alla företag. Extra mycket kommer kostnaderna naturligen att öka för företag med många och långa transporter. Detta gäller t.ex. för en stor mängd företag i glesbygd i Sveriges inland som i stort sett saknar alternativa transportmöjligheter.

Särskilt mot bakgrund av att lastbilstrafiken betalar ca 7 miljarder mera i skatt än sina kostnader är det inte rimligt att genom en vägslitageskatt ytterligare beskatta transporter i ett land med så långa avstånd som Sverige. Detta kommer att slå mot företagens konkurrenskraft och få negativa effekter på sysselsättningen.