Publicerat: 7 mars 2018

Massiv kritik mot exitskatten – dags för regeringen att dra tillbaka förslaget

Vi har tidigare bloggat om NSD:s kritiska remissvar på förslaget till exitskatt för fysiska personer. Nu har remisstiden gått ut och det är tydligt att det är fler remissinstanser som är mycket kritiska.

I skrivande stund har 85 stycken remissvar kommit in och registrerats hos Finansdepartementet. Av dessa är det endast två remissinstanser som tillstyrker förslaget i dess helhet och ytterligare två som tillstyrker det men föreslår ändringar, särskilt avseende bestämmelserna rörande beskattning av benefika överlåtelser. Elva remissinstanser anser sig inte kunna ta ställning till förslaget. Resterande 70 remissinstanser är negativt inställda till förslaget.

Bland de tyngre remissinstanserna hör naturligvist de juridiska fakulteterna vid Uppsala respektive Lunds universitet. Remissvaren är inte nådiga och medan Lunds universitet anser att förslaget maximalt utmanar EU-fördragets fyra friheter ifrågasätter Uppsala huruvida Skatteverket ens har beaktat domstolsavgöranden från EUD som kommit efter 2012.

En kortare sammanfattning av flera tunga instansers kritik mot förslaget, däribland SACO, Sveriges Advokatsamfund, Kammarrätten i Göteborg och Stockholms handelskammare, finns att läsa här.