Publicerat: 24 oktober 2018

Nu måste hyresmomsen för verksamhetslokaler moderniseras

Det finns ett stort behov av att modernisera, förenkla och förbättra reglerna avseende den frivilliga skattskyldigheten för verksamhetslokaler. Ett allt mer digitaliserat, globaliserat och konkurrensutsatt näringsliv har lett till stora förändringar i behov, utformning samt utnyttjande av lokaler.

Dagens regler avseende hyresmomsen är omoderna, oflexibla, utestänger aktörer, medför att lokaler står tomma, förhindrar effektivt lokalutnyttjande, hindrar hållbar tillväxt och samhällsutveckling. Dagens regler är inte förenliga med skattens grundläggande principer, syften och ändamål utan medför samhälls- och företagsekonomisk ineffektivitet, minskar sysselsättning och produktion samt är oförenliga med EU-rättens krav på neutralitet då de är uppenbart konkurrenssnedvridande.

Idag 24 oktober 2018 har vi från Svenskt Näringsliv och Fastighetsägarna skickat in en hemställan om lagändring till Finansministern, Näringsministern och till Riksdagens skatteutskott. Vi föreslår:

  • Att kravet på att verksamhet som medför skattskyldighet eller rätt till återbetalning bedrivs i lokalen slopas.
  • Att kravet på viss bestämd yta slopas.
  • Att kravet på stadigvarande uthyrning slopas.
  • Att begränsningen till som mest tredjehandsuthyrning slopas.
  • Att uppförandeskede möjliggörs för fler än fastighetsägaren.
  • Att jämkningsregeln vid uppförandeskede ändras.
  • Att begränsningen för det som har karaktär av stadigvarande bostad slopas.
  • Att problemen vid korttidsuthyrning av idrottslokaler åtgärdas.
  • Att förskottsregeln åtgärdas.
  • Att en möjlighet till utträde införs.

Om dessa problem åtgärdas kommer även en majoritet av problemen avseende huvudsaklighets- eller delningsprincipen vid fastighetsupplåtelser att försvinna.

Idag belastar hyresmomsen en stor mängd experter på Skatteverket, domstolar, konsulter, företag och organisationer. Mängden rättsliga bedömningar och processer skulle signifikant reduceras och undvikas om regelverket förenklades och moderniserades. Momsreglerna toppar i regelbörda och inte minst hyresmomsen återfinns bland de mest komplexa och betungande reglerna.

Vad gäller de problem och den komplexitet som uppstår kring hyresmomsen bär svensk lagstiftare ansvaret och Sverige är inte beroende av EU för att genomföra förenklingar och förbättringar.

Vi föreslår att förutsättningen för frivillig skattskyldighet kopplas till vad som avtalas mellan parterna. Målet är enkla, neutrala och samhällsekonomiskt effektiva regler som stödjer det svenska näringslivet.

Innehåll A–Ö

Fler sajter från oss

Utöver svensktnaringsliv.se står Svenskt Näringsliv bakom ett flertal andra webbplatser. Några av dessa hittar du nedan.

www.fplus.se

Nyhetstjänsten ƒPlus

Svenskt Näringslivs nyhetstjänst med de viktigaste nyheterna från Sverige och världen, med möjlighet till fördjupning och perspektiv, helt efter dina val och intressen.

www.fplus.se »

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt

Nyhetsportal om svensk arbetsmarknad med nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning, kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft.

arbetsmarknadsnytt.se »

Ekonomifakta.se

Ekonomifakta

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten. Våra källor är offentlig svensk och internationell statistik.

ekonomifakta.se »

Foretagsklimat.se

Företagsklimat

Näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätsvar från tiotusentals företagare och politiker som bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet i Sverige.

foretagsklimat.se »

valfardsskaparna.se

Välfärdsskaparna

Här visas vad företagens och deras anställdas skatter motsvarar i form av till exempel lärare eller förskoleplatser.

valfardsskaparna.se »

finfa - en del av Svenskt Näringsliv

finfa

Finfa – en del av Svenskt Näringsliv erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar service.

finfa.se »

fTalang

fTalang

fTalang är ett initiativ för att identifiera, coacha och utveckla framtidens ledare i samhälle och näringsliv.

ftalang.se »

Jobbamedlonen.se

Jobba med lönen

Verktyg som hjälper er att strukturera och planera lönearbetet, så att det gynnar företagets mål och medarbetare.

jobbamedlonen.se »