Publicerat: 25 augusti 2017

Oenighet kring hur förbättra momsen vid EU-handel av varor

Momsens andel av skatteintäkterna ökar i många länder samtidigt som skatten toppar vad gäller administrativ börda, detta gäller inte minst vid EU-handel av varor. EU-kommissionen har nu publicerat en sammanfattande rapport och svaren på vårens enkät med rubriken ”Definitive VAT system for Business to Business (B2B) intra-EU transactions on goods”.

Till skillnad från enkäten om skattesatser har denna endast besvaras av ett fåtal. Flest svar har inkommit från Tyskland (36), Belgien (18), Storbritannien (10) och Sverige (8). Vidare har svaren till 40% kommit från företag, 30% från företagsorganisationer och 11% från skattekonsulter.

I den översiktliga rapporten återger EU-kommissionen hur de olika frågorna har besvarats. Jag noterade särskilt följande åsikter från rapporten.

 • Momsreglerna som gäller vid EU-försäljning av varor är en försvårande faktor jämfört med inhemsk försäljning. Däremot anges att EU-inköpen inte verkar skapa motsvarande problem.
 • EU-försäljning ökar den administrativa kostnaden.
 • Den högre kostnaden vid EU-handel minskar de små företagens möjligheter att delta i EU-handel.
 • Dagens regler vid EU-handel är inte tillräckligt motståndskraftiga mot bedrägerier.
 • Det råder delade meningar om omvänd beskattning inom landet är ett effektivt verktyg mot bedrägerier.
 • Det finns ett starkt stöd för att kortsiktigt förbättra momsreglerna vad gäller kedjetransaktioner, bevis för att styrka utförsel ur ett land och hantering av s.k. call-off-lager.
 • Det råder delade meningar om momsregistreringsnumret (VAT-nummer) är ett tillförlitligt bevis för om någon är en beskattningsbar person.
 • Det råder delade meningar om en frivillig möjlighet att införa inhemsk omvänd beskattning per faktura över visst belopp, kan motverka bedrägerier.
 • Det råder delade meningar om påförande av moms vid en EU-försäljning av varor skulle minska bedrägerier och om omsättningslandet ska vara säljarens eller köparens land.
 • Starkt stöd för att en leverantör bara ska vara registrerad i en medlemsstat, användandet av ”One Stop Shop (OSS)” och att även avdrag för ingående moms ska kunna ske i OSS.
 • Det råder delade meningar kring ett införande av konceptet ”Certified Taxable Person (CTP)”. Det var däremot ett starkt stöd för EU-harmoniserade kriterier för ett eventuellt CTP-koncept.
 • Vad gäller CTP påpekades att konceptet medför ökad komplexitet med två olika parallella momssystem.
 • Det framhölls att förbättrad momsinformation via en webb-portal förtydligar gällande regler och förbättrar rättssäkerheten.
 • Det framhölls att endast en fullständig EU-harmonisering kan minska dagens komplexitet.

Redan före enkäten har den stora oenigheten inom EU i detta avseende diskuterats och svaren på enkäten bekräftar den bilden. Hur EU-kommissionen nu ska kunna gå vidare i detta arbete med så stor oenighet kring alternativen, blir en svår nöt att knäcka.